Titleศูนย์การเรียนสถานศึกษาทางเลือกบนความหลากหลายและการมีส่วนร่วม / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Imprint กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547
Descript 72 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้--ศูนย์การเรียน มิติใหม่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ--ศูนย์การเรียน ในฐานะสถานศึกษาทางเลือก--การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ--การจัดการศึกษาดดยชุมชน องค์กรเอกชน--การจัดการศึกษาโดยครอบครัว--ข้อเสนอการนำยุทธศาสตร์ทางเลือกสู่การปฏิบัติ


ศูนย์การเรียน องค์กร -- การจัดการศึกษา