Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Titleคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 60/2548 : เรื่องประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภา ในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547
Descript 36 หน้า ; 30 ซม

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ -- คำวินิจฉัย รัฐธรรมนูญ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackJQ1740.A3 ค227 2548CHECK SHELVES