Titleโลกาภิวัติก่อการร้าย = Globalization of terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
Descript 40 หน้า ; 22 ซม.

การก่อการร้าย การก่อการร้าย -- สหรัฐอเมริกา การก่อการร้าย -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมั่นคงระหว่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Chula Collectionร 31 0807LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionจุลสาร xxxLIB USE ONLY
Political Science Libraryจุลสาร xxxCATALOGING
Political Science Libraryจุลสาร 00417CATALOGING
Political Science Libraryจุลสาร 00417CATALOGING