Authorยุค ศรีอาริยะ
Titleภูมิปัญญาตะวันออก ฝ่ามรสุมโลกาภิวัตน์ / ยุค ศรีอาริยะ
Imprint กรุงเทพฯ : วิถีทรรศน์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 6, 202 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

วิเคราะห์โลกด้วยภูมิปัญญาตะวันออก : มองวัฒนธรรมผ่านมิติแห่งหยินกับหยาง ; ประวัติศาสตร์แบบอนัตตา ; วัฏสงสารแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ; มิติของจิตใจกับการวิวัฒน์ของประวัติศาสตร์ -- จีน : มังกรผงาดฟ้าบนวิถีแห่งบูรพา -- ภูมิปัญญาตะวันออกฝ่ามรสุมโลกาภิวัตน์ -- ศาสตร์ตะวันออกกับทางออกไทยยุคทักษิณกินเมือง -- ประเทศไทยสู่ Chaotic Wholeness -- วิกฤติสิ่งแวดล้อมโลกกับสงครามแย่งชิงทรัพยากร -- เครือข่ายชุมชนไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน์ : อะไรคือชุมชน ; ทฤษฎี Chals กับการเกิดใหม่ ; Hegel กับทฤษฎีการพัฒนาแบบวัฏจักรก้นหอย ; How to ในการสร้างเครือข่ายชุมชนไร้พรมแดน


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โลกาภิวัตน์ วัฒนธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryHM831 ย241ภCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.482 ย333ภCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.482 ย333ภCHECK SHELVES