Titleเอกสารการสอนชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Imprint นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง
Descript 2 เล่ม ; 31 ซม

CONTENT

ล.1 : ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและการค้า -- ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ความผิดต่อชีวิต -- ความผิดต่อร่างกาย --


กฎหมายอาญา ความผิดทางอาญา ความผิด (กฎหมาย)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)345.02 อ884 2543CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)345.02 อ884 2543CHECK SHELVES