Authorสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
TitleMBA handbook / [เรียบเรียงโดย สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์, ภาวนา สายชู]
Imprint กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ เอ็น, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 367 หน้า : ภาพปนะกอบ ; 21 ซม

CONTENT

การบัญชีบริหาร -- เศรษฐศาสตร์ -- การจัดการทางการเงิน -- การลงทุน -- การจัดการการเงินระหว่างประเทศ -- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ -- การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ -- การบริหารการตลาด -- พฤติกรรมผู้บริโภค -- ระเบียบวิธีวิจัย -- องค์การและการจัดการ -- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- การบริหารเชิงกลยุทธ์


การบริหารธุรกิจ -- คู่มือ การจัดการธุรกิจ -- คู่มือ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658 ส876อCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658 ส876อCHECK SHELVES