Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
Titleระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 12
Descript xxxii, 681 หน้า : แผนภูมิ, ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CONTENT

ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย--ประเภทของการวิจัย--การกำหนดหัวข้อและการกำหนดประเด็นสำหรับการวิจัย--การทบทวนวรรณกรรม--การคัดเลือกตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กรอบแนวความคิด และสมมติฐานสำหรับการวิจัย--ประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง--การออกแบบการวิจัย--ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัด--การสร้างสเกลและการวัดทัศนคติ--ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการวัด--การสร้างมาตรวัดหรือตัวแปรในงานวิจัยจริง--การเก็บรวบรวมข้อมูล : ประเภทของข้อมูล ขั้นตอนการเก็บและความสัมพันธ์กับขั้นตอนอื่นๆ--วิธีการเก็บข้อมูลตามแนวทางวิจัยเชิงปริมาณ : การใช้แบบสอบถามและการทดลอง--วิธีการเก็บข้อมูลของแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ--การเลือกวิธีการเก็บข้อมูล--การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ--สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย--การวิเคราะห์หลายตัวแปร : ตรรกวิทยาและกลยุทธ์--สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว--การเขียนรายงานการวิจัย--การวิจัยกับการสร้างทฤษฏี--การบริหารงานวิจัย--การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย--จรรยาบรรณนักวิจัย--คุณสมบัติของผลงานวิจัยดีเยี่ยมและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ


วิจัย สังคมศาสตร์ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Population Information Centerต/สร/2546LIB USE ONLY
Population Information Centerต/สร/2546LIB USE ONLY
Population Information Centerต/สร/2546LIB USE ONLY
Communication Arts Library001.42 ส761รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ส42ร 2546CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส761ร 2546CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส761ร 2546CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส761ร 2546CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส761ร 2546CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ส761ร 2546CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram