Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสุเมธ ตันติเวชกุล
Titleโครงการพระราชดำริกับการสร้างสุขภาพ / สุเมธ ตันติเวชกุล
Imprint นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 44 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

การศึกษาเพื่อเข้าถึงพระราชปรัชญาในโครงการพระราชดำริ -- สุข: โลกทัศน์สุขภาพกับแนวพระราชปรัชญาเพื่อครองแผ่นดินโดยธรรม -- ภูมิสังคม: วิถีปัญญาในการสร้างสุข -- หลงทางเพราะห่าง ‘สุข’: บทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตของประเทศ -- โครงสร้าง 4 บ้า ที่สลายดุลยภาพของสังคมไทย -- สังคมเกิดโครงสร้างความรุนแรงเพราะละทิ้งหลักคิดล้ำค่า -- ‘ความสุข’ กับนัยยะที่บ่งชี้ระดับการพัฒนา -- ความสุขและสุขภาพดำเนินไปตลอดเส้นทางชีวิต -- ความสุขกับความพอดีระหว่างมิติกายกับจิต -- ความสุขเป็นธรรมะที่กอปรด้วยสติและปัญญาในการเห็นโครงสร้าง 4 บ้า -- โครงสร้าง 4 บ้า กับความหมายชีวิตที่บ่อนทำลายตนเอง -- จุดแข็งของสังคมอยู่ที่ฐานเกษตรกรรมและขนาดการผลิต -- การก้าวย่างอย่างมีฐานราก -- โครงสร้างความสุขที่สะท้อนอยู่ในวัฒนธรรมชีวิต -- โครงสร้างความสุขในมิติยุทธศาสตร์การเข้าสู่ความทันสมัย -- มิติความสุขในโครงสร้างความพอดี -- มิติความสุขในระบบและโครงสร้างสังคม -- มิติความสุขจากความสัมพันธ์กับธรรมชาติ -- มิติความสุขในความสมัมพันธ์ที่พอดีทางเทคโนโลยี -- มิติความสุขในโครงสร้างปัญญา -- ความพอดีทางปัญญา -- ความพอดีนำไปสู่ความสุขกอปรด้วยสติและปัญญา -- สรุป: การบรรลุประโยชน์สุขและความเป็นหนึ่งกับธรรมชาติ


ความสุข โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง สาธารณสุข

LOCATIONCALL#STATUS
College of Public Health Sciences LibraryRA776 ค961 2545CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram