Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสนิท สัตโยภาส
Titleการบูรณาการการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สนิท สัตโยภาส
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
Descript ก-ญ, 129 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

สื่อการสอน การสอนด้วยสื่อ วรรณกรรมสำหรับเด็ก หนังสือภาพสำหรับเด็ก ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)371.33 ส214กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram