Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleถาม-ตอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
Imprint กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546
Descript 180 หน้า ; 27 ซม

CONTENT

แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการบริหารงานทั่วไป : การใช้สถานที่ราชการเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง ; การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม ; การขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยราชการ ; การประสานงานกับจังหวัดในกรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ -- การส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ; การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ; กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือคดีแพ่ง ; การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในต่างประเทศ ; การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ ; การใช้เลขไทย ; วิธีการแต่งตั้งกรรมการตามคำสั่งของฝ่ายบริหาร ; มาตรการสลับเวลาทำงาน ; กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ; วันหยุดชดเชยของทางราชการ ; วันหยุดราชการประจำปี ; การจ้างที่ปรึกษาไทย ; การใช้ป้ายทะเบียนรถราชการ -- แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการบริหารงานบุคคล : การไปเป็นพยานตามหมายศาลและการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน ; ข้าราชการต้องหาในคดีอาญา หรือคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย ; หลักเกณฑ์การทำสัญญาของผู้รับทุน และข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ ; หลักเกณฑ์การผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการ เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ


ระเบียบปฏิบัติราชการ -- ไทย การบริหารรัฐกิจ -- ไทย การบริหารงานบุคคล -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)351.593026 ถ319CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)351.593026 ถ319CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram