Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงนบน้อม บุนนาค จ.จ., ต.ม., บ.ช., ป.ค. วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2522 ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส
Imprint กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, 2522
Descript 211 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

CONTENT

ความรุนแรงของสงคราม ฝันร้ายที่ฉกาจฉกรรจ์ที่สุด -- [กวีนิพนธ์] สำหรับวันเกิดครบ 5 รอบ / คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง -- เครือญาติสกุล อักษรานุเคราะห์ -- กำหนดต้นจิต ; การกำหนดทวาร 5 ; ยุบ-นั่ง-ถูก ; สังขารุเบกขาญาณ ; อธิษฐาน -- ดับจิตดวงเดียวก็หมด ; ร่างกายคือต้นศาสนา ; ทำปัจจุบันนี้ให้ดี อนาคตก็ต้องดี ; หยุดเสาะหาธรรมเสียจึงจะเห็นธรรม ; คนนี้หละตัวบาปตัวบุญ ; ดูสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรานี้หละมันมืดหรือมันสว่าง -- จิตเรานี้แหละเป็นตัวบุญตัวกุศล ; ศีล-สมาธิ-ปัญญา ; ไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งหมด ; บุญและบาปไม่ว่าใดๆใจถึงก่อน ; เราเป็นผู้ทำมาทั้งหมดเราจึงได้ ; กายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระพุทธเจ้า แห่งคุณพระธรรม แห่งคุณพระสงฆ์ -- การที่จะเลือกอาหารได้ถูกต้อง ; ควบคุมแหล่งผลิตอาหารให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสุขลักษณะ -- อาหารตามความหมายของสามัญชน-บ้านเมือง-หลักวิชาการ ; เหตุที่ต้องกินอาหาร ; สิ่งที่เป็นอาหาร ; ส่วนประกอบของอาหาร ; ส่วนประกอบของอาหารประจำวัน ; ประโยชน์ของธาตุอาหาร ; โซเดียม โปตัสเซียม เกลือแกงและเกลือคลอไรด์ ; กรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัว ; วิตามิน ; ความสำคัญของโครงการอาหาร ; โครงการอาหารในภาวการณ์ปกติ-ในยามสงคราม -- การได้บริโภคอาหารที่มี 'ธาตุอาหาร' ที่สำคัญๆครบถ้วนบริบูรณ์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมและชีวิตประจำวัน ; ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์-ทรัพยากรธรรมชาติ-การเศรษฐกิจ-การเมือง-การสังคม-การทหาร-ประชากร ในฐานะเป็นกำลังอำนาจของรัฐ -- เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ำ ; โครงการมาตรฐานอุตสาหกรรม -- หลักของวิทยาศาสตร์-หลักการของพระพุทธเจ้า ; สังสารวัฏฏ์-ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain reaction) ; พระธรรม-กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ; กฎของเซอร์ไอแซค นิวตัน-กฎแห่งกรรม ; Law of Consevation of Energy-พลังงานและสสารย่อมเปลี่ยนกันกลับไปกลับมาได้ ; วิวัฒนาการ-ตัวตัณหา ; ไตรลักษณ์-การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ-อณู-ปรมาณู-สุญญตา ; อำนาจของเจตนา ; สุขุมรูป ; อวินิพโภครูป 8 ; ปริจเฉทรูป ; เวหัปผลา -- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รายการแนะนำอุตสาหกรรมไทย) แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2514: มติ ค.ร.ม. (9 เม.ย. 2513) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีราคาที่เหมาะสม ; การวิเคราะห์ควบคุมมาตรฐานเนื้อเงินที่ใช้ทำเหรียญกระษาปณ์ ; พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ; ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ; มาตรฐานเรื่องแรกที่ได้ประกาศและลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา


นบน้อม บุนนาค คุณหญิง 2461-2521 นามสกุล -- อักษรานุเคราะห์ สงครามโลก ค.ศ. 1939-1945 -- ไทย ทุนศาสตราจารย์ยศ-คุณหญิงนบน้อม บุนนาค การปฏิบัติธรรม กรรมฐาน อาหาร -- คุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- มาตรฐาน หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 089.95911 อ234น 2522LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[FU] 2522-0011LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram