Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorไชยมงคล จันทร์ตา
Titleการสร้างความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ตำบลน้ำบ่อหลวง = Community involvement to reduce drug use in children and youth, Tambon Nam Bo Luang, Chiang Mai : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย, ไชยมงคล จันทร์ตา, ศิริพร จันทร์ตา
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
Descript ก-ฉ, 229 แผ่น : แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

วัฒนธรรมชุมชน -- การพัฒนาของรัฐ -- ทุนทางวัฒนธรรม -- ชุมชนเข้มแข็ง -- ผู้นำชุมชน -- การป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติดครบวงจร -- แผนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน ชุมชนนำร่อง -- นโยบายของชุมชน -- บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม -- บ้านสันเหนือ -- บ้านโรงวัว -- บ้านจอมแจ้ง -- บ้านห้วฝาย -- บ้านห้วยโท้ง -- บ้านหนองหวาย


เยาวชน -- การใช้ยา -- ไทย -- เชียงใหม่ การควบคุมยาเสพติด การติดยาเสพติด -- การป้องกัน ผู้นำชุมชน -- ไทย -- เชียงใหม่ การมีส่วนร่วมของประชาชน น้ำบ่อหลวง (เชียงใหม่)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)362.2917 ช865กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram