Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
Titleบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
Imprint กรุงเทพฯ : ธนิตการพิมพ์, 2516
Descript (ก)-(ง), 112 หน้า ; 27 ซม.

CONTENT

ประวัติพระราม -- รามายณฉบับสังสกฤต -- พาลกัณฑ์: กุศิกวงศ์ ; พระคงคามหานทีและพระอุมา ; ท้าวสัครราชและกำเหนิดพระสาคร ; กวนน้ำอมฤต ; กำเหนิดพระมารุต ; ตำนานนครวิศาลา (อุชชยินี) และพงษาวดารกษัตร์นครนั้น ; สาเหตุที่ท้าววิศวามิตรวิวาทกับพระวสิษฐพรหมฤษี ; ท้าวตรีศังกุ ; พระวิศวามิตรไปบุษกร ; ท้าวอัมพรีษและพราหมณ์ศุนหเศป ; พระวิศวามิตรได้เปนมุนี ; พระวิศวามิตรกับนางเมนกา ; พระวิศวามิตรได้เปนมหาฤษี ; พระวิศวามิตรกับนางรัมภา ; พระวิศวามิตรได้เป็นพรหมฤษีสมปราถนา -- ตำนานรัตนธนูและกำเหนิดนางสีดา -- อโยธยากัณฑ์ -- อรัณยะกัณฑ์ -- กีษกินธากัณฑ์ -- สุนทรกัณฑ์ -- ยุทธกัณฑ์ -- อุตตรกัณฑ์: อสุรพงษ์ ; ทศกรรฐเยี่ยมพิภพ ; การสงครามและความประพฤติพาลของทศกรรฐ ; วานรพงษ์ ; สาเหตุที่บรรดาลให้ทศกรรฐลักสีดา ; การส่งกษัตร์ที่มาช่วยงานกลับเมือง ; เนรเทศนางสีดา ; ตำนานเบ็ดเตล็ด ; พระคุณธรรมแห่งพระราม ; ศึกพระศัตรุฆน์ (และนางสีดาประสูตรพระกุศพระลพ) ; พระรามลงโทษศูทร์ผู้กำเริบทำเทียมพราหมณ์ ; พิธีอัศวเมทของพระรามและรับสีดาคืนนคร ; ศึกพระภรตและจัดตั้งเมืองให้หลานหลวง ; เนรเทศพระลักษมณ์ และพระลักษมณ์ไปสวรรค ; พระรามและบริวารขึ้นสวรรค์ -- รามายณฉบับฮินดี -- ปุราณะ-หนังสือเบ็ดเตล็ดเรื่องพระราม -- เรื่องราวของหนุมาน -- ไมราพณ์ -- สรุปความเห็นในเรื่องบ่อเกิด -- รามเกียรติ์ฉบับไทย -- ลครดึกดำบรรพ์


รามเกียรติ์ -- ประวัติและวิจารณ์ รามเกียรติ์ -- ตัวละคร รามายณะ วรรณคดีสันสกฤต

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.9109 ม113บ 2516LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1916 2516LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram