Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorพนานุจร (เปล่ง สาครบุตร), พระยา
Titleพระยาพนานุจรในวงการป่าไม้
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2513
Descript (ก)-(ช), 165 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CONTENT

คำประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องให้ปริญญาวนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิติมศักดิ์) -- คำขวัญของพระยาพนานุจร ความปรารถนาของมนุษย์คือความสุข -- วิทยาลัยป่าไม้ที่เดระดูน: เปล่งและโต (พระยาวินิจวนันดร) ออกจากพระนคร ในเดือนมีนาคม 2541 - สิงคโปร์ - ร่างกุ้ง - ใช้เวลา 13 วันถึงกะลักกะตา - โดยสารรถไฟด่วนสายกะลักกะตา-ปัญจาบ - ลักเนาว์ - เฟิสท์ฮิลทัว - จักกระต้าบนภูเขาหิมาลัย - ลักษณะภูมิประเทศ พรรณไม้ต่างๆ - สมุดเยอร์แน็ล - เฟิสท์เพลนทัว - การเรียนและการเขียนแผนที่ - ดินแดนลุ่มแม่น้ำปัญจมหานที - มัสสุรี่ - ข้าวเจ้า - ลิ้นจี่ - ดีโอต้า - ต้นซาล (โซเรีย โรบัสต้า) - สะพานข้ามลำน้ำด็อน - การศึกษาบนเทือกภูเขาหิมาลัย -- การป่าไม้ในจังหวัดลำปาง น่าน พิษณุโลก: โครงการรอบ 30 ปี - บริษัทบอมเบเบอร์ม่า - บริษัทบอเนียว - บริษัทแองโกลไทย - บริษัทหลุยทีเลียวโนเวนส์ - การเลือกไม้ที่จะสับกานตามเกณฑ์ - ตับเหี้ย -- ป่าไม้เขตน่าน ป่าไม้เขตพิษณุโลก แล้วเปลี่ยนเป็นผู้มีหน้าที่การงานพิเศษ: เมืองปง - บริษัทอีสท์เอเซียติ๊กฝรั่งเศส - การทำผิดข้อสัญญาในสัมปทานและการดำเนินการของกรมป่าไม้ - แก่งหลวงลำน้ำน่าน - การทำมาหากินของชาวเขา - การป้องกันการลักไม้ขอนสักตามสำน้ำยม - การโอนอำนาจบังคับบัญชาการงานตำรวจทั้งหมดไปขึ้นกับกระทรวงนครบาล - การตั้งด่านจับไม้ซุง - ประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาป่า -- การป่าไม้ในจังหว้ดนครสวรรค: งานด่านภาษีไม้ - เงินค่าตอและภาษี - การจับไม้แพแตก - การตรวจแพไม้ของบริษัท - การพิจารณาเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือไม้ - บริษัทฟองหลี -- การจัดวางระเบียบที่จะควบคุมการนำไม้และของป่าเช่น ฟืนและถ่านที่ขอผ่านทั้งทางน้ำและทางรถไฟ: ไม้ตะแบก - ไม้เต็ง - ไม้รัง - ไม้ในประเภทหวงห้าม - ค่าภาคหลวง - ไม้ตะเคียนและไม้พยอม - ไม้เสา - การทำไม้ทำฟืนส่งกรมรถไฟ - ไม้หมอนรางรถไฟ - ป่าท้องพะเนิน - ไม้ในดงใหญ่ อุทัยธานี - เปลือกไม้สีเสียด - การเจาะเผาเอาน้ำมันจากต้นยาง -- การป่าไม้ในจังหวัดนครสวรรค์และเชียงใหม่: การดูแลรักษาและจัดการจำหน่ายไม้ขอนสักของรัฐบาล - คนงานของด่านภาษีกระทำการทุจริต - การปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายป่าไม้ - การป้องกันการทำลายป่าที่ต้นน้ำลำธาร - การปลูกสวนป่าไม้สักแล้วขออนุญาตประกาศเป็นป่าสงวน - ป่าไม้แม่ลี้ - ตีตราแป่สละสิทธิ์ - ทำไม้ล้างป่า - หม่องง่วยสิ่น -- เงินรายรับรายจ่ายของกรมป่าไม้ -- การปรับปรุงงานในกรมป่าไม้


พนานุจร (เปล่ง สาครบุตร) พระยา กรมป่าไม้ ป่าไม้และการทำป่าไม้ วนศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน การทำลายป่าไม้ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 92 พ197พ 2513LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[FU] 2513-0029LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram