Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorทวีศักดิ์ สุทธิเสริม
Titleสาธารณูปการที่จำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัยในบริเวณนิคมบ้านพักรถไฟ กม. 11 / ทวีศักดิ์ สุทธิเสริม = Essential physical facilities in the state Railway Housing at Kilometer 11 / Taweesak Suttiserm
Imprint 2545
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10670
Descript ก-ฑ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของพนักงานที่พักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้ บริเวณนิคมบ้านพักรถไฟ กม. 11 ศึกษา การใช้และปัญหาที่เกิดจากการใช้สาธารณูปการในปัจจุบัน ศึกษาความต้องการและการจัดลำดับความสำคัญของสาธารณูปการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหรือปรับปรุงสาธารณูปการในบริเวณนิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 ทั้งกรณีที่ยังคงอยู่ในพื้นที่เดิมและกรณีที่ต้องโยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ แห่งใหม่ หากการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการนำพื้นที่ไปทำประโยชน์อย่างอื่น จากการศึกษาพบว่า พนักงานที่พักอาศัยในนิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. อนุปริญญา/ปวส. สถานภาพสมรส มีสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4 คน มีรายได้ระดับปานกลางเฉลี่ยครัวเรือนละ 19,870 บาทต่อเดือน สาธารณูปการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับสาธารณูปการที่ผู้พักอาศัยใช้มากในปัจจุบัน พบว่ามีจำนวน 14 รายการ เป็นสาธารณูปการที่ใช้ในพื้นที่ 11 รายการ ส่วนอีก 3 รายการเป็นการใช้นอกพื้นที่สาธารณูปการที่มีการใช้ในพื้นที่โครงการอันดับ แรก คือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และใช้นอกพื้นที่โครงการ อันดับแรกคือ ซุปเปอร์มาเก็ต การใช้สาธารณูปการหลักทั้ง 9 หมวดนั้นพบว่าหมวดพาณิชยกรรมมีผู้ใช้มากที่สุดทั้งกรณีเป็นผู้ซื้อและกรณี เป็นผู้ขาย รองลงมาได้แก่หมวดการรักษาพยาบาลและหมวดที่มีผู้ใช้น้อยที่สุด คือ หมวดการบริการชุมชน หมวดที่มีความถี่ในการใช้มากที่สุดได้แก่ หมวดการศึกษา ส่วนสภาพการใช้สาธารณูปการพบว่าส่วนใหญ่จะมีความสะดวก ความปลอดภัย และความสะอาด สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของสาธารณูปการจากหมวดที่ต้องการมากไปหาน้อย ปรากฏว่าสาธารณูปการที่มีความสำคัญหรือ ความต้องการมากที่สุด คือหมวดการรักษาพยาบาล ลำดับรองลงมาได้แก่ หมวดการรักษาความปลอดภัย และหมวดที่มีความสำคัญหรือความต้องการน้อยที่สุด คือหมวดสโมสร / ศูนย์ชุมชน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดสาธารณูปการภายใน พื้นที่นิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 ค่อนข้างเหมาะสมกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยควรพิจารณาปรับปรุงสาธารณูปการภายในพื้นที่นิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 โดยพิจารณาจากลักษณะของผู้ใช้ ลักษณะการใช้ และความสำคัญของสาธารณูปการแต่ละรายการด้วย ส่วนสาธารณูปการที่มีการใช้นอกพื้นที่และไม่สะดวก หากสามารถดำเนินการได้ก็ควรจัดให้มีในพื้นที่หรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง หากไม่สามารถดำเนินการให้ได้ก็สมควรอำนวยความสะดวกในทางอ้อม เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้สาธารณูปการนั้น เพื่อให้เกิดการจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดได้
The objective of this research is to study the social and economic conditions of the state railway personnel living in the State Railway of Thailand's welfare living quarters in the State Railway Housing at Kilometer 11. The study concerns the use of, and the problems of using, the current physical facilities, the needs and prioritization of physical facilities to be used as guidelines for providing or improving the facilities in the housing compound. This is includes both cases of where the housing will remain in the same area, and where the housing might be relocated to a new site if the State Railway of Thailand wishes to put the land to other uses. The results from the study show that most residents have attained a high school certificate or a vocational education diploma. The people in this group are married, with an average of 4 family members. They earn a moderate salary of approximately 19,870 baths per household. Most of the current facilities used are located in, or near, the housing estate. Of the 14 facilities mostly used by the residents, 11 items are provided in the area and three are outside the area and are not provided in the State Railway housing estate at Kilometer 11. The facility mostly used in the area is taxi motorcycle while facility mostly used outside the area is supermarket. From the 9 categories of facilities, commerce-related category is mostly used by the residents; both as consumers and retailers, followed by those related to recreation. The facilities frequently used are education-related category. The findings show that most facilities currently used are convenient, safe and clean. According to the prioritization of facilities, it is found that the residents put health care on the top of the list, followed by those related to security. From the research, it can be concluded that at present the facilities provided in the State Railway of Thailand's housing estate at kilometer 11 are appropriate to the residents' needs. However, the researcher would like to suggest that the State Railway of Thailand consider improving the physical facilities in the housing by taking into account the characteristics of the consumers, uses, and the importance of each type of facility. Also, the facilities which are outside of the housing area, are inconvenient for the residents to use and should be provided in, or near, the area. If that cannot be done, an indirect way of rendering convenience should be provided so as to promote the use of such facilities. This will improve the staff welfare and increase their work efficiency which will contribute directly to the success of the organization.


ชุมชนในหมู่บ้าน -- สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis450394LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram