Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorนรินทร์ สุขะวัชรินทร์
Titleการศึกษาระดับยาซัยโคลสปอรินที่ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาในผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เพื่อใช้คาดคะเนขนาดยาซัยโคลสปอรินที่เหมาะสมหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต / นรินทร์ สุขะวัชรินทร์ = Study of cyclosporin level at 2 hours after administration in preoperative kidney transplant patients for prediction of postoperative optimal cyclosporin dose / Narin Sukhavasharin
Imprint 2545
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5928
Descript ก-ฏ, 71 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ระดับยาซัยโคลสปอริน ในช่วงที่ร่างกายมีการดูดซึมยา (absorption profiling) เป็นแนวความคิดใหม่ในการติดตามระดับยาเพื่อการรักษา ระดับยาที่ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยา (C2) ซึ่งอนุมานว่าตรงกับระดับยาสูงที่สุดในเลือด เป็นระดับยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีต่อทั้งปริมาณยาที่ได้รับและผลทางคลินิก มีข้อแนะนำกล่าวว่า การมีระดับยา C2 เท่ากับ 1700? 340 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ภายใน 3-5 วันหลังการผ่าตัด จะสัมพันธ์กับอัตราการเกิดปฏิเสธไตและพิษต่อไตต่ำที่สุด ด้วยความแปรปรวนทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา และระยะเวลาอันจำกัด ทำให้เป็นการยากที่จะปรับขนาดยาให้ได้ระดับ C2 ที่ต้องการตรงตามเวลา การวิจัยนี้ได้รับการออกแบบเพื่อหาขนาดยาที่เหมาะสมดังกล่าว ผู้ป่วยและวิธีการ ผู้ป่วยซึ่งรอเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่ได้รับบริจาคจากญาติ ในช่วงก่อนการผ่าตัดไม่เกิน 2 สัปดาห์ จำนวน 11 ราย จะได้รับยาซัยโคลสปอรินและตรวจวัดระดับ C2 ด้วยวิธีการที่ออกแบบในการศึกษานี้ ระดับ C2 จะถูกนำมาคำนวณหาขนาดยาที่เหมาะสม ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับยาในขนาดที่คาดคะเนไว้ในช่วงเวลาก่อนการผ่าตัด 12-24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 3 หลังการผ่าตัด ผลการศึกษา 1. ด้วยวิธีคาดคะเนขนาดยาดังกล่าว ผู้ป่วย 9 ใน 11 ราย (ร้อยละ 81.81 ) จะมีระดับ C2 ตามเป้าหมายที่ต้องการ ในวันที่ 3 หลังการผ่าตัด โดยที่ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยที่สุดคือ อาการร้อนวูบวาบตามตัวและอาการคลื่นไส้อาเจียน พบได้เท่ากันร้อยละ 81.81 ซึ่งจะดีขึ้นและหายไปในที่สุดหลังการผ่าตัด 2. จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาที่เหมาะสมหรือระดับยาที่เหมาะสมกับ อายุ เพศ น้ำหนัก หรือค่าทางเคมีอื่นๆ ของผู้ป่วย เช่นความเข้มข้นของเลือด อัลบูมิน ยูเรียไนโตรเจน และครีอะตินีน ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด สรุป ขนาดยาที่เหมาะสมในช่วง 3 วันแรกหลังการผ่าตัดสามารถ คาดคะเนได้โดยการตรวจวัดระดับ C2 ก่อนการผ่าตัด ดังที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่สามารถนำข้อมูลทางชีวภาพอื่นๆ มาคาดคะเนได้
Absorption profiling of cyclosporin is a current concept of drug monitoring. A single blood concentration measurement 2 hours after cyclosporin administration (C2), assumed as a peak level, has been shown to be a good predictor of drug exposure and clinical outcome. The recommendation states that achieving the recommended target level of 1700+-340 ng/ml within 3 -5 days after renal transplantation is associated with lower rate of acute rejection and nephrotoxicity. The highly variation of pharmacokinetic profile and short limited time make it hard to adjust cyclosporin dose that can reach that target level on time. This study was designed to be a method to predict that optimal dose. Patients and method: 11 living-related kidney transplant recipients were recruited to receive cyclosporin and were monitored for C2 level during the 2 weeks before operation by the designed method. The C2 level were used to predict the optimal cyclosporin dose. All patients will receive cyclosporin of this predicted dose within 12-24 hrs before operation until the 3rd day after operation. Result: 1. 9 out of 11 patients (81.81%) can reach the target C2 level on the 3rd day after trasplantation without any serious side effect and complication. The most common side effect, which are found in 81.81% of patients are nausea and flushing sensation that usually abate with later dose especially after transplantion. 2. The predicted optimal dose and C2 level has no correlation with any biological parameters in this study. Conclusion: The early postoperative optimal cylosporin dose can be effectively predicted by preoperative C2 measurement as conducted in this study but cannot be predicted by any biological parameters.


การใช้ยา ไซโคลสปอริน ไต -- การปลูกถ่าย Cyclosporine Kidney transplantation

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis450275LIB USE ONLY
Medicine Library : Thesisน243กซ 2545CHECK SHELVES
Medicine Library : Thesisน243กซ 2545CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram