Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorรัฐพล ศิลปอาชา
Titleการศึกษาเพื่อการคืนสภาพอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ : วัดตองปุ อ. เมืองลพบุรี / รัฐพล ศิลปอาชา = A study for restoration of King Narai-Period building : Wat Tongpu, Lopburi / Rathaphol Silapa-archa
Imprint 2545
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24804
Descript ก-ท, 242 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานการศึกษาและแนวทางเบื้องต้นในการคืนสภาพอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯภายในวัดตองปุอำเภอเมืองลพบุรี ขอบเขตของการวิจัยจะทำการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างและปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นของอาคารจำนวน 4 หลังภายในวัดคือ โบสถ์ วิหารมหาอุด วิหาร-คลัง และวิหารน้อย วิธีการวิจัยจะทำการเก็บข้อมูลตัวอย่างอาคารสมัยเดียวกันอื่น ๆ เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น พร้อมทั้งทำการสำรวจ รังวัดเก็บข้อมูลตัวอาคาร 4 หลังดังกล่าวแล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาประมวลหาทางเลือกและนำเสนอแนวทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในเบื้องต้นสำหรับการคืนสภาพ จากการศึกษาพบว่ามีการเสื่อมสภาพที่สำคัญคือ การพังทลายของโครงสร้างหลังคา การทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานราก การเสื่อมสภาพจากความชื้นในผนัง และ การดัดแปลงรูปแบบอาคาร ซึ่งแนวทางการคืนสภาพได้มีการนำเสนอ รูปแบบสันนิษฐานของอาคารแต่ละหลังรวมทั้งทางเลือกต่าง ๆ ในการซ่อมแซมความเสียหาย เช่น ความเสียหายส่วนหน้าบัน รอยแตกร้าว หรือการสร้างชั้นตัดความชื้นในผนังด้วย โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจในการคืนสภาพคือ การให้ความสำคัญกับความดั้งเดิมของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและรายละเอียดวิธีการก่อสร้างเป็นอันดับแรก ยกเว้นในกรณีที่ความเสียหายมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงต่ออาคารอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ หรือ ไม่สามารถหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมได้ จึงจะทำการเปลี่ยนแปลงโดยเลือกใช้วิธีการที่รับรู้จากภายนอกได้น้อยที่สุด
The objective of this thesis is to propose an initial report and guidelines for the restoration of King Narai Period buildings in WatTongpuLopburi Province. Hereby, the typology, structure, and physical condition of the buildings as follow have been studied and analyzed : the Consecration Hall,the Dark Monastery, the Western Monastery, and theSubsidiary Chapel. In the methodology of research, general features and distinctive characteristics of selected buildings from the same period were recorded and studied, also measurement work of the stated buildings in WatTongpu had been taken in order to acquire information for data synthesis and determine proper alternatives as primary guidelines of the restoration. The study highlights important building deterioration as, the collapse of roof structure, uneven foundation settlement, rising damp and modification of building elements. Therefore, a proposal for each building’s configuration as at it’s original state and alternatives for repair in various parts of building such as damaged pediment and cracks, also the establishment of damp courses in the walls were introduced. However, the suggestion has been made that the restoration should be carried out only as high concerns the originality of architectural configuration and construction details, except for damage causing severe impact on the building stability, life safety or if no other solutions are considered appropriate, the least perceptible alteration would be allowed.


วัดตองปุ อาคาร -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis451866LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram