Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
Titleพุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
Imprint กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 26 หน้า ; 19 ซม

CONTENT

ศึกษาให้ลึกถึงรากศัพท์ -- ความหมายของคำว่าสิกขาและภาวนา -- กายภาวนา จิตภาวนา ศีลภาวนา ปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา -- เปรียบเทียบจุดมุ่งหมายของการศึกษาปัจจุบันกับพุทธศาสนา -- ความหมายของภาวนา 4 -- สมถะกำจัดนิวรณ์ กำจัดนิวรณ์ไม่ได้ ไม่ได้สมาธิ -- ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ -- ปัญญาภาวนาช่วยขจัดอคติให้หมดไป -- จุดหมายของปัญญาภาวนา คือ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ


การศึกษา ภาวนา นิวรณ์ 5 สมาธิ

LOCATIONCALL#STATUS
Dharma Centre Libraryพ.9-148LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram