Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสมโชติ อ๋องสกุล
Titleประวัติศาสตร์ชุมชนในเชียงใหม่ : การสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย สมโชติ อ๋องสกุล
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
Descript ก-ซ, xi, 562 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม

CONTENT

ร่องรอย "ชุมชน" ยุคก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ ; ชุมชนในเชียงใหม่สมัยราชวงศ์มังราย ; สมัยพม่าปกครอง ; สมัยพระเจ้ากาวิละและน้องๆ ฟื้นเมือง ; ยุคติดต่อกับชาวตะวันตกระยะแรก ; ยุคเทศาภิบาล ; ช่วงสงครามโลกและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ; ช่วงเริ่มมีมหาวิทยาลัย ; ยุคปฏิรูปการเมืองการศึกษา -- ชุมชนเจ้านายฝ่ายเหนือ ; สงฆ์ ; ชนชั้นกลาง -- ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมทอ้งถิ่นที่เขียนโดยขุนนางสยาม ; กระบวนการสร้างอำนาจใหม่บนพื้นที่เก่า ; ยุคพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา : โศกนาฏกรรมของสมบัติชุมชน ; การยึดครองพื้นที่สาธารณะหรือสมบัติชุมชนโดยภาคราชการ -- กลุ่มชนชั้นกลางผู้ผ่านการศึกษาระบบโรงเรียนระดับสูง -- ชุมชนสงฆ์กับการสร้างประวัติศาสตร์ ; การสร้างประวัติศาสตร์ของผู้นำที่เป็นฝ่ายชนะ ; การสร้างประวัติศาสตร์ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย ; การสร้างประวัติศาสตร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี -- คนชั้นกลางกับการสร้างประวัติศาสตร์ -- ชุมชนวัดเชียงมั่น -- ชุมชนวัดเจ็ดยอด -- ชุมชนวัดนันทาราม -- ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย -- ชุมชนวัดศรีสุพรรณ -- ชุมชนวัดพวกแต้ม -- ชุมชนวัดเกต -- ชุมชนวัดป่าเป้า -- ชุมชนบ้านฮ่อม -- ชุมชนวัดท่ากระดาษ


ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน เมืองโบราณ -- ไทย -- เชียงใหม่ เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.1 ส241ปCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram