Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleบทบาทของกฎหมายล้มละลายและศาลล้มละลายต่อระบบเศรษฐกิจไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เสนอ ศาลล้มละลายกลาง [ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ ... [และคนอื่นๆ]]
Imprint กรุงเทพฯ : คณะผู้วิจัยฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัยศาลล้มละลายกลาง, 2545
Descript 139 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

การล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของบริษัท : มิติทางเศรษฐศาสตร์ -- การล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ : แนวคิดกฎหมายล้มละลาย -- กฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟูกิจการ -- หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และการปรับโครงสร้าง -- ศาลล้มละลายกลางกับ คปน. -- กรอบความคิดการปรับโครงสร้างหนี้ : มุมมองจากกระบวนการของศาลล้มละลายกลาง -- กิจการใหญ่อาศัยศาลล้มละลายกลางในการฟื้นฟู -- การร้องขอ : จุดเริ่มต้นของการเจรจาที่เป็นของลูกหนี้ -- ผู้ทำแผน : หัวใจสำคัญของการต่อรอง -- ระยะเวลาที่ใช้ในการทำแผน : เหมาะสมหรือสั้นไป -- ต่างชาติครองตลาดการทำแผน? -- เจ้าหนี้มีประกัน : บทบาทและความสำคัญ -- การลงมติยอมรับแผน : เจ้าหนี้มีมติท่วมท้น -- ฟื้นฟูหรือล้มละลาย -- ผู้บริหารแผน : ลูกหนี้ยังมีบทบาทมาก -- การปรับหนี้ส่วนใหญ่เป็นการลดหนี้ -- ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อกฎหมายล้มละลาย (ในส่วนการฟื้นฟูกิจการ) ของไทย


ล้มละลาย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection15 011803LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 690 บ126 2545LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram