Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorกาญจนา นาคสกุล
Titleการจัดการศึกษาระดับมัธยม เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร : เอกสารวิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชา สังคมจิตวิทยา / กาญจนา นาคสกุล
Imprintกรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2536
Descript ก-ช, 77 หน้า ; 29 ซม

SUMMARY

การวิจัยนี้มีความประสงค์ที่จะศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้การจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมาไม่สามารถพัฒนาประชากรของไทยให้มีคุณภาพได้เท่าที่ควร และวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพพอที่จะสร้างความเจริญมั่นคง และมั่งคั่งให้แก่ประเทศไทย โดยให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันได้อย่างดีด้วย


CONTENT

บทนำ -- สภาพการศึกษาในสังคมไทย -- สภาพสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร -- ลักษณะและคุณภาพของประชากรที่พึงประสงค์ -- แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรที่พึงประสงค์ -- โรงเรียนประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร -- สรุปและข้อเสนอแนะ


โรงเรียนมัธยมศึกษา -- หลักสูตร -- ไทย การวางแผนหลักสูตร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 011826LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram