Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorกอปรลาภ อภัยภักดิ์
Titleความเหมาะสมของการลงโทษ : ศึกษากรณีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / กอปรลาภ อภัยภักดิ์ = Suitability of punishment : a study of offences related to cheque / Korplarp Apaipakdi
Imprint 2545
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11104
Descript ง-ญ, 168 แผ่น

SUMMARY

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายที่กำหนดความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเช็ค โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการใช้เช็ค ทำให้ผู้ออกเช็คเกิดความระมัดระวังในการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ อันมีผลทำให้การใช้เช็คเพื่อชำระหนี้ดำเนินการไปได้โดยเรียบร้อย สะดวก รวดเร็วและได้รับชำระเงินตามเช็คนั้นสมตามความมุ่งหมาย และเพื่อเป็นหลักประกันให้เจ้าหนี้มีความเชื่อถือ และมีความหวังว่าจะได้รับชำระหนี้ตามเช็คที่ลูกหนี้สั่งจ่ายได้แน่นอนยิ่งขึ้น ทำให้เช็คเป็นตราสารที่มีคุณค่าทางการเงิน และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งวงการค้าทั่วไป ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า จากการศึกษาพบว่า การบังคับใช้โทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้น ยังมีข้อขัดข้องบางประการ เช่น ปัญหาความเหมาะสมในแง่ความมุ่งหมายของการลงโทษ ปัญหาเรื่องโทษปรับ ปัญหาเรื่องโทษที่จะลงแก่นิติบุคคล ปัญหาอันเนื่องมาจากแนวคำวินิจฉัยของศาล ปัญหาเรื่องเจตนาพิเศษตามมาตรา 4 (5) ปัญหาเรื่องการโอนเช็คโดยเจตนาทุจริต และปัญหาการออกเช็คไม่ลงวันที่ เป็นต้น ผู้เขียนจึงได้สรุปผลการศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวทาง ในการแก้ไขกฎหมายและแนวทางในการจำกัดคดีไม่ให้ขึ้นสู่ศาล โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายกำหนดให้เฉพาะ การออกเช็คเพื่อชำระหนี้ในทางการค้าเท่านั้น เป็นความรับผิดทางอาญา และเสนอให้นำมาตรการเสริมอื่นๆ มาใช้ อันได้แก่ มาตรการทางธนาคารพาณิชย์ มาตรการแบล็คลิสต์ ระบบเครดิตบูโร การห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง มาตรการคุมประพฤตินิติบุคคลและการให้บริการสังคม เพื่อให้การบังคับใช้โทษมีประสิทธิภาพ และการกระทำความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คมีจำนวนลดน้อยลง
As the matter of fact, the Act promulgating liability for misuse of cheques B.E. 2534 is the law which provides criminal liability for the wrongdoers about cheques. The purpose of this law is to protect damages from cheques and also make the cheque provides more careful in providing cheque for clearing debt with suitable for using. Considering for the creditor, it is the guarantee for having the debt payment. This will make the cheque as the valuable instrument and using more wide spread in business sector and make the economic of the country more progress. Results getting from studied are that various kinds of trouble come from using criminal sanction with offence of misuse of cheque such as proper using of fine punishment, criminal sanction for juristic person, court decision about specific intent on Section 4 (5), problem on wrongful intent for transfering cheques and problem on unarilten data on cheque. The suggestions of the researcher are that criminal sanction should be used for cheque in business and special measures should be used they are measures of the bank, measure on using blacklist, using credit bureau system and also prohibiting to carry on occupation on profession. Moreover, measures of corporate probation and community service should be used for sufficientcy of sanction and also reduce the case on misuse of cheques.


การลงโทษ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช็ค พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 635 ก363ค 2545CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis451335LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram