Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorธนพร วุฒิกรวิภาค
Titleพยานหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น / ธนพร วุฒิกรวิภาค = Science evidence in nurder case / Thanaporn Wuttikornwipak
Imprint 2545
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24268
Descript ก-ฎ, 239 แผ่น

SUMMARY

ปัจจุบันกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นในการนำมาใช้ในการพิสูจน์ความจริงในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น อันเป็นความผิดอาญาร้ายแรง และมักมีการปกปิดซ่อนเร้น อำพราง ยากแก่การพิสูจน์ให้ได้ความจริงจนปราศจากข้อสงสัย ซึ่งการพิสูจน์ความผิดโดยประจักษ์พยานในปัจจุบันมีข้อจำกัดในเรื่องขีดความสามารถในการรับรู้ การจดจำ ตลอดจนการถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละบุคคล ทั้งยังสามารถบิดเบือนข้อเท็จจริงได้อย่างง่ายดายอาศัยเพียงถ้อยคำพูดของ พยานเท่านั้น ในขณะที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว ทั้งยังสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดได้อย่างถูกต้องชัดเจน อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งบุคคลทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ จำต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะ ฉะนั้น เพื่อให้พยานหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์สามารถใช้ในการตรวจพิสูจน์ความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างแน่นอน จึงต้องมีการกำหนดมาตรการและมาตรฐานในการจัดเก็บ การตรวจพิสูจน์
การรายงานผลให้มีความรัดกุมถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลใดๆ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดมาตรฐานในการกลั่นกรองและการรับฟังพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนให้ชัดเจนรัดกุม กระบวนการทุกขั้นตอนต้องสามารถตรวจสอบได้ มีหน่วยงานกลางที่กำหนดมาตรฐานของการพิสูจน์ให้ได้มาตรฐานสากล และช่วยเหลือคู่ความในคดีให้มีโอกาสในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พยานหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์มีคุณค่าในการพิสูจน์ความจริงได้โดยปราศจากข้อสงสัย
Nowadays much progress has been made in the scientific proving process. It is necessary for the persons involved in the judicial process to be knowledgeable, able to understand and aware of the necessity to bring the process into the fearing of fact in murder, a felony which often causes covering up, hiding of evidence, and difficulties in proving the facts to the extent of beyond any doubt. Whereas the proof of fact by eyewitness at the present moment does have limitations on ability to perceive and narration of the matter of each particular person. The distortion of fact can be easily done through the words given by the witness. Whereas, scientific evidence can prove facts related to the elements of offence without said limitation. However, scientific proving is a delicate matter which layman may not be able to understand. It has to rely on expert. There must be a setup of measures and standards in collection, proof and report with correctness to the extent of being transparent and accountable. The acting unit should be independent and uninfluenceable by any mean. Furthermore, these should be two standards for reviewing and hearing of scientific to cut back the discretion of the authority concerned. Hence in this thesis the author proposes the revision of the Criminal Procedure Code in regard of the collection of evidence at the investigation stage to yield clarity and incorruptibleness. Each and every stage must be accountable. These should be one control unit to set standards of proving to reflect international standards and to help the parties equally in proving offence or innocence. This is to ensure that scientific evidence would be valuable in proving the fact to the extent that it entertains no doubt.


พยานหลักฐาน นิติเวชวิทยา การตรวจศพ การตรวจศพ -- ไทย กฎหมายการยุติธรรมทางอาญา วิธีพิจารณาความอาญา

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 888 ธ141พ 2545CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis451649LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram