Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleผู้หญิงกับความรู้ 1 (ภาค 2) / สนิทธ์ สิทธิรักษ์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 268 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ผู้หญิงกับความรู้ในจักรวาลของผู้ชาย : ความหมาย การมองเห็นโลก และระบอบอำนาจความจริง / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ -- ก้าวใหม่ของผู้หญิง : สตรีนิยมกับนโยบายสังคม / ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง -- ผู้หญิงกับความรู้ในประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองตะวันตก : ว่าด้วยวาทกรรมแห่งอุปสรรคของความรักระหว่าง โซเฟีย กับ โซเฟีย / ไชยันต์ ไชยพร -- การเสนอภาพพจน์ของผู้หญิงขายบริการโดยนักวิชาการตะวันตก : กรณีศึกษาจากพัฒน์พงศ์ / ชุติมา ประกาศวุฒิสาร -- ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและโสเภณีไทยในสื่อมวลชนนานาชาติ / จิตราภรณ์ วนัสพงษ์ -- บันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย / จิรานุช โสภา -- ความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงในฐานะการต่อสู้ทางการเมือง / สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์


สตรี -- รวมเรื่อง สตรีศึกษา สตรี -- ไทย population composition

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.4 ผ749 ล.1ภ.2CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)305.4 ผ749 ล.1ภ.2CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 65440CHECK SHELVES
Social Research Institute Library305.4 ผ749 ล.1ภ.2LIB USE ONLY
Communication Arts Library305.4 ผ700 ล.1ภ.2CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram