Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorวินัย เดชนที, 2514-
Titleการอยู่อาศัยของลูกจ้างในชุมชนโบ๊เบ๊ / วินัย เดชนที = Employee housing in Bobae community / Vinai Dejnathee
Imprint 2545
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5734
Descript ก-ฒ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ชุมชนโบ๊เบ๊มีบทบาทสำคัญทางการค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นการค้าส่ง จึงจำเป็นต้องใช้ลูกจ้างในการขายของ จัดส่ง และบรรจุหีบห่อ ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้ จากการดำเนินธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้ว จึงทำให้การค้าขายในชุมชนโบ๊เบ๊มีความจำเป็นต้องใช้ลูกจ้างเป็นจำนวนมาก การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาสภาพการอยู่อาศัยของลูกจ้างในชุมชนโบ๊เบ๊ทางด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อไป โดยการสำรวจ สังเกตสภาพพื้นที่ และสอบถามลูกจ้างในชุมชนโบ๊เบ๊ จากการศึกษาพบว่า ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำ มีระยะเวลาทำงานระหว่าง 1-3 ปี กว่าครึ่งมีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 3,671 - 7,600 บาท และไม่มีรายได้เสริมพิเศษ การอยู่อาศัยของลูกจ้างแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ 1.อยู่อาศัยกับนายจ้าง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ห้องพักมีสภาพคับแคบ 2.เช่าห้องพักอยู่กับเพื่อนโดยรวมกันอยู่ประมาณ 3-4 คนต่อหนึ่งห้องพัก ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อคน 3.ผู้ที่อยู่บ้านของตนเอง พบว่าเกิดจากความต้องการที่จะอยู่อาศัยกับครอบครัว จึงทำให้ต้องอยู่ไกลจากแหล่งงาน ปัญหาที่พบของลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นเพราะ 1.ที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ 2.ไกลแหล่งงาน 3.ไกลสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้จากการศึกษาด้านความต้องการ ที่พักอาศัย พบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่มีความต้องการพักอาศัยใกล้แหล่งงาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง กล่าวได้ว่า ธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปในชุมชนโบ๊เบ๊ ยังคงมีความต้องการแรงงานประเภทลูกจ้าง เพราะลักษณะธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นหลัก ดังนั้นการจัดที่พักอาศัยให้แก่ลูกจ้างจึงเป็นสิ่งจำเป็น ข้อมูลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องการอยู่ใกล้แหล่งงาน และมีความสามารถในการจ่ายค่าที่พักอาศัยได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาท และส่วนใหญ่ต้องการจ่ายร่วมกับเพื่อนห้องละไม่เกิน 4 คน ดังนั้นหากผู้ประกอบการคำนึงถึงสวัสดิการของลูกจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานก็ควรมีส่วนในการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนอกจากนี้ภาครัฐเองก็ควรมีนโยบายเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เหมาะสมต่อไป
Bowbae has played the important role in the garment industry in Thailand. The nature of the garment businesses in this area require the huge amount of human intensive due to the fact that the salesmanship, delivery to retail customers, and packing, which are impossibly replaced by non-human. This study aims to identify the living conditions of the worker lives in the aspects of physical, social, and economic sides so that these can lead to the methods of how to develop these workers' lives in the future. This study is carried out by means surveys and observation of the geographical as well as conducting the interviews with the workers. From the above studies, it can be concluded that most of workers are permanent workers. Their working lives are between 1-3 years. Half of them earn the wages between Thb.3,671 - 7,600 and no extra income earnings. The living styles of the workers can be classified into 3 criteria: (i) living with employers - problem mostly confronted is rooms staying are too small; (ii) living with other friend workers - 3-4 people staying together in a room and that costs Thb.1,000 - 2,000 per 3-room staying; and (iii) living at own dwelling for the family means. In the third living criteria, it is found out that there are numbers of problems born by the workers due to (1) living areas are not hygiene (2) far from working place (3) far from common facilities. Moreover, all workers want to stay where is near their working places because they can save transportation costs. The garment businesses at Bowbae community need high numbers of workers because they are labor-intensive work. Thus, the arrangement of the accommodation for the workers is very crucial. They want to stay the places near the working areas, afford to pay Thb.2,000 per person, and dislike to stay in a room accommodating more than 4 people. Therefore, the enhancement of work can be done through providing the accommodation for the workers, which is the essential condition in their working lives. Moreover, the governmental sector should have the policy in this area.


ที่อยู่อาศัย -- แง่สังคม ลูกจ้าง -- ที่อยู่อาศัย ชุมชนโบ๊เบ๊ (กรุงเทพฯ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis450936LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram