Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสุพิทย์ อำนวย
Titleโครงการประยุกต์ใช้ภาพจากดาวเทียมในการสำรวจแผนที่เดินเรือชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานการวิจัย / โดย นาวาเอกสุพิทย์ อำนวย
Imprint[กรุงเทพฯ] : กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2540]
Descript 55,19 แผ่น ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

มาตรฐานความถูกต้องสำหรับการสำรวจแผนที่ทะเล ; การกำหนดข้อมูลการสำรวจ ; การกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม -- ข้อมูลการสำรวจจากระยะไกลที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในงานแผนที่ ; ข้อมูลจากดาวเทียม ; บริเวณพื้นที่ และแผนที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง -- วิธีการใช้ข้อมูลภาพพื้นดินมาประยุกต์กับภาพจากดาวเทียม ; วิธีการสำรวจรังวัดหาค่าพิกัดตำบลที่ ในภูมิประเทศ ; การกำหนดค่าพิกัด GCP จากแผนที UTM ลงบนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SPOT ; การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของตารางกริดและมาตราส่วนบนแผ่นระวางข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม -- วิธีการประยุกต์ปรับแก้จัดภาพจากดาวเทียมให้ทับซ้อนกับแผนที่ฐานและระวางแผนที่สำรวจ -- การถ่ายทอดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ปรับแก้แล้วลงระวางแผนที่สำรวจ ; การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยสนับสนุนข้อมูลการสำรวจหยั่งน้ำ ; การแปลภาพ ; คู่มือแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเป็นข้อมูลรายละเอียดแผนที่ ; การเขียนลายเส้นเก็บรายละเอียดภาพจากดาวเทียม


การสำรวจทางสมุทรศาสตร์ แผนที่เดินเรือ Remote-sensing images ประจวบคีรีขันธ์ -- แผนที่

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)526.99 ส832ค 2540CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram