Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorศิริเพ็ญ มากบุญ
Titleการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา : กรณีชุมชนวัดมะค่า สภาวัฒนธรรม ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี [ระยะที่ 1] : รายงานการวิจัย / หัวหน้าโครงการ, ศิริเพ็ญ มากบุญ ; นักวิจัย, กาสัก เต๊ะขันหมาก
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2543?]
Descript ก-ช, 141 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

ประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน -- การขยายตัวของชุมชน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -- สภาพของประชากรในชุมชนวัดมะค่าในปัจจุบัน -- บุคคลสำคัญของท้องถิ่น -- ขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อท้องถิ่น -- ระบบสังคมและโครงสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน -- อาชีพหลักของชุมชน -- สภาพการไปทำงานนอกชุมชน -- ทัศนคติต่อการสืบสานของครอบครัว -- กลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวซ้อมมือ -- กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำพริกหลากรส -- กลุ่มแม่บ้านคลองสะเดาผลิตไข่เค็มดินสอพอง -- กลุ่มจักสาน -- กลุ่มผลิตสมุนไพร -- การวิเคราะห์ศักยภาพและปัจจัยในการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพของชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนวัดมะค่า กลุ่มอาชีพในชุมชนวัดมะค่า โรงเรียนวัดมะค่า และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าวุ้ง


การศึกษาทางอาชีพ ชุมชนกับโรงเรียน อาชีพ -- ไทย -- ลพบุรี ชุมชนวัดมะค่า ท่าวุ้ง (ลพบุรี)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)372.8 ศ466กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram