Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546
Titleพระปกเกล้าฯ กษัตริย์นักประชาธิปไตย / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : ชมรมนักเขียนอาวุโสประเทศไทย, 2545
Descript 664 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

CONTENT

พระราชประวัติ -- เฉลิมพระยศเจ้าฟ้าประชาธิปก -- เสด็จสหรัฐครั้งแรก -- นานาประเทศถวายพระพร -- หนังสืพิมพ์ในสหรัฐวิจารณ์ถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับสมเด็จพระราชินี -- รัชกาลที่ 7 -- พระบรมราโชวาทพระราชทาน -- เมื่อเสด็จเยี่ยมโรงเรียนจีน -- ราตรีประดับดาว เพลงพระราชนิพนธ์ -- มะเส็งนักษัตร์ สหชาติร่วมปีพระบรมราชสมภพ -- ช้างเผือกและช้างสำคัญๆ ของเมืองไทย -- ช้างเผือกในแผ่นดินของพระปกเกล้าฯ -- เมื่อพระปกเกล้าฯ ประพาสป่ากะเหรี่ยง -- เสด็จเลียบหัวเมืองฝ่ายเหนือ -- เสด็จประพาสอินโดจีน -- เสด็จประพาสชวา -- กิจการทหารในสมัยพระปกเกล้าฯ -- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม -- พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา -- ความขัดแย้งในเรื่อง เค้าโครงเศรษฐกิจ -- การปฏิวัติครั้งที่สอง -- การปฏิวัติครั้งที่ 3 -- ขบวนการปฏิวัติของพระองค์เจ้าบวรเดช -- พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช (พระประวัติ) -- รายชื่อผู้สละชีพป้องกันรัฐธรรมนูญในกรณีกบฏบวรเดช รายพระนามและนามผู้ประสพวิบัติภัยทางการเมืองในการปฏิวัติครั้งนี้ -- คณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ -- พระราชบันทึกฉบับสุดท้าย -- ทรงสละราชสมบัติ -- เมื่อประทับในอังกฤษ -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต -- อัญเชิญพระบรมอัฐิกลับสู่กรุงสยาม


ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2436-2484 ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ป114ชCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ป114ชCHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryDS570.6.P2 ช27ป 2545CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram