Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Title84 ปี จุฬาฯ ปีติสมโภช
Imprint กรุงเทพ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปกิจกรรมวันสถาปนาจุฬาฯ 84 ปี, 2545
Descript 195 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : อดีต ปัจจุบันและอนาคต -- สาระของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ -- รายละเอียดของกิจกรรม นิทรรศการ : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อคนพิการ ; โครงการสำรวจเตรียมการก่อสร้างที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ ; โครงการประกวดแบบแนวคิดและรูปแบบ การพัฒนาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจใหม่พระราม 3 ; โครงการ CU clean dream ; นวัตกรรมบ้านแห่งอนาคต ; สู่ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ; ซียูจิ๊บ ; เปล้าน้อย ; เพศศาสตรศึกษาในชีวิตประจำวัน ; รูปแบบการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ที่พัฒนาให้ง่ายเพื่อใช้ในส่วนภูมิภาคระดับสถานีอนามัย ; การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังอันตรายจากสารพิษ และการส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ; ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย ; การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร เพื่อการส่งออกและการสร้างงาน ; การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542 ; การประเมินการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ; สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ; โปรแกรมจัดการสารเคมี ; โปรแกรมธนาคารข้อสอบและการทดสอบปรับเปลี่ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ; โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลาย เพื่อช่วยในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ; การตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ; การศึกษาตัวบ่งชี้การพัฒนาการกีฬาของไทย ; พระราชญาณทัศน์ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า -- รายละเอียดของกิจกรรม การประชุม การสัมนา การเสวนา การอภิปราย การอบรมและการบรรยายทางวิชาการ : คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 นาที ; โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิต ; ระบบการพยาบาลในยุคปฏิรูประบบบริการสุขภาพตามนโยบายภาครัฐ ; สี่ปฏิรูป วิถีไทยสู่อนาคต ; โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม หลักสูตร เสริมสร้างนักลงทุนใหม่ ; Toxicology and strategiv vision 2001 ; หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การคลังสาธารณสุข และวิธีการ/รูปแบบการจ่ายเงินของระบบบริการสาธารณสุข ; เทคโนโลยีขั้นสูงในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน ; การจัดเตรียมโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการด้านอาหาร ; Health system decentralization ; สหเวชศาสตร์ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- ประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Energy Research Institute Library016.00143 ค126จCHECK SHELVES
Science Library : Reference Collection378.593 ป74 2545LIB USE ONLY
Veterinary Science LibraryAC185 .ป74 2545CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)LG395.T4 ป819 2545CHECK SHELVES
Scientific and Technological Research Equipment Centre Library : Government PublicationLG395.B3A5 ป814CHECK SHELVES
Scientific and Technological Research Equipment Centre Library : Government PublicationLG395.B3A5 ป814CHECK SHELVES
Scientific and Technological Research Equipment Centre Library : Government PublicationLG395.B3A5 ป814CHECK SHELVES
Scientific and Technological Research Equipment Centre Library : Government PublicationLG395.B3A5 ป814CHECK SHELVES
Scientific and Technological Research Equipment Centre Library : Government PublicationLG395.B3A5 ป814CHECK SHELVES
Sasin Library378.593 ป818CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram