Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (ตอนที่ 2)
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 213 หน้า ; 30 ซม

CONTENT

สำนักนายกรัฐมนตรี -- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -- กระทรวงคมนาคม -- กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม -- กระทรวงศึกษาธิการ -- กระทรวงสาธารณสุข


บริการสาธารณะ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)352.63 ร235 ต.2LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram