Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorมุนินทร์ ชูฉัฏฐะ
Titleการออกแบบและพัฒนาระบบงานผลิตรายการโทรทัศน์ / มุนินทร์ ชูฉัฏฐะ = A design and development of a television program production system / Munin Chuchattha
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9719
Descript ก-ต, 160 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านรายการโทรทัศน์ สามารถนำสารสนเทศที่ได้จากระบบไปช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยระบบงานที่พัฒนานี้จะช่วยประหยัดเวลาการจัดทำผังรายการ ช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้าน รายการโทรทัศน์ของทางสถานี ผู้จัดรายการ ผู้ผลิตรายการทั้งในและต่างประเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ การปรับปรุงผังรายการ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก รายการพิเศษรายการที่ถูกกระทบจะทำให้วันที่เวลาออกอากาศเปลี่ยนไปด้วย จากนั้นสามารถพิมพ์เอกสารการเปลี่ยนแปลงให้ผู้จัดรายการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรมีความสะดวกสบายในการทำงาน และลดงบประมาณจ้างบุคลากรลง การออกแบบและพัฒนาระบบงานในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลขององค์การสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เป็นกรณีศึกษา การออกแบบยึดหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบงานคอมพิวเตอร์แบบโครงสร้าง และใช้หลักการตัดสินใจกับปัญหาที่มีหลายวัตถุประสงค์แบบอันดับและน้ำหนัก ในกรณีเมื่อต้องตัดสินใจคัดเลือกรายการเพื่อออกอากาศ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน การพัฒนาโปรแกรมใช้โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค ระบบงานผลิตรายการโทรทัศน์ได้ออกแบบจำนวนระบบงานทั้งสิ้น 5 ระบบคือ
(1) ระบบส่วนรายการ (2) ระบบส่วนผลิตรายการโทรทัศน์ (3) ระบบส่วนศิลปกรรมและออกแบบ (4) ระบบส่วนสารคดี (5) ระบบแผนกธุรการรายการ โดยมีจำนวนจอภาพหลักมีทั้งหมด 49 จอภาพและจำนวนรายงาน 23 รายงาน ในการจัดการกับเวลาที่เหลือบนผังรายการได้ใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานของการจัดตารางการผลิตและการจัดลำดับงาน โดยสามารถจะใชัเวลาของรายการที่น้อยที่สุดทำก่อนหรือจะใช้เวลาเหลือของรายการเท่ากับเวลาที่ว่างอยู่บนผังรายการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อผู้ใช้งานได้ใช้โปรแกรมระบบงานนี้แล้วทั้ง 5 ระบบ สามารถทำให้งานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์มีความสะดวก คล่องตัวในการทำงานเป็นอย่างมาก ลดเวลาในการปฏิบัติจากเดิมที่ทำด้วยมือ หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งานเท่านั้น สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ โดยฉับพลันอันเนื่องมาจากรายการพิเศษ จะแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงรายงานเป็นข้อสารสนเทศประจำรายการเพื่อประกอบการถอดถอน ลดเวลารายการ หรือโยกย้ายรายการ ให้ผู้ตัดสินใจระดับสูงเลือกด้วยตนเองในขั้นตอนสุดท้าย
The purpose of this research was applied for analysis, design and develop system of television program production. Television operators can take the result of information report after analysis by this program to help them of perform move convenience and effective than currently. This program system will reduce time to arrange schedule of television program, database recording and database finding such as, television program, name of customers, local producers and foreign producers and concern television program production. This program system can analysis schedule of television program such as, ever time is each day, double programs in same time, and additional of special program than effect to broadcast schedule, quickly print out the changing data to customer and concern section. And this program system can support television operator perform easier and more convenience. And then can reduce investment for manpower. This research used data of the Mass Communication Organization of Thailand (MCOT), apply to this research. Designing was used according to relational database, computer structure method and decision problem by use sequence and weight when have changing of broadcast schedule. This program system used Visual Basic program. The structure of this program compose of sections, (1) Section of program (2) Section of television production, (3) Section of art and designing, (4) Section of article, (5) Section of administration. There are 49 window screens and 23 reports. The management for free time, we used fundamental concept base on management of program schedule and perform sequence by uses whether program that has shortest time or used waste tiem after broadcast. The result of this research, after television operators used this program system in all 5 sections. We found that television operators performed easier and more convenience for television for television program production. We can reduce time when compare with last time that we calculate on paper worksheet and print out the report by computer. Anyway in case of special program, we can display information that was changed for any decision such as cancel program, reduce broadcast time or switch program. Than offer information/report to supervisor for final decision


รายการโทรทัศน์ -- ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis430766LIB USE ONLY
Engineering Library : Thesisวิทยานิพนธ์LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram