Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย / ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ณ, 563 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

CONTENT

ปัญหาและบทเรียนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้นอกศาลตามกระบวนการของ คปน. -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธุรกิจโรงพยาบาล -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธุรกิจโรงแรม -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ตามบันทึกข้อตกลง ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ -- ประสบการณ์และกรณีตัวอย่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในภาคใต้ -- บทเรียนและกรณีตัวอย่างในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- การเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ประสบการณ์หนึ่งจากธนาคารพาณิชย์ไทย -- ประสบการณ์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : มุมมองของบริษัทเงินทุน -- Creditors' debt restructuring experience in Thailand : from a foreign bank perspective -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ประสบการณ์ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย -- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ประสบการณ์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด -- ทำไมเราถึงต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -- แนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -- การจัดทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -- ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงินในศาล -- สาระสำคัญกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย -- สาระสำคัญและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย


การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -- ไทย นโยบายการเงิน -- ไทย หนี้ นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)336.36 ป437CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)336.36 ป437CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HG4028 ป432 2544CHECK SHELVES
Economics Library336.3 ป437CHECK SHELVES
Chula Business School Library336.36 ป437 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram