Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเกษม จันทร์แก้ว
Titleการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน / เกษม จันทร์แก้ว
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 333 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

CONTENT

สิ่งแวดล้อมเชิงมิติบทบาท -- การวิเคราะห์ระบบและสถานภาพสิ่งแวดล้อม -- ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม -- หลักการจัดการแบบผสมผสาน -- การสร้างแผนการจัดการแบบผสมผสาน -- การจัดการแบบผสมผสานหน่วยจัดการ -- การจัดการทรัพยากรให้มีศักยภาพการใช้แบบยั่งยืน -- การจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน -- การควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม -- การจัดการสิ่งแวดล้อมระดับโครงการและระบบพื้นที่ -- การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำ


การจัดการสิ่งแวดล้อม การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.705 ก783กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.705 ก783กCHECK SHELVES
Political Science Library363.705 ก783กCHECK SHELVES
Political Science Library363.705 ก783กCHECK SHELVES
Political Science Library363.705 ก783กCHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library363.7 ก783กCHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library363.7 ก783กCHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library363.7 ก783กCHECK SHELVES
Education Library363.705 ก783กCHECK SHELVES
Education Library363.705 ก783กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram