Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
Titleโลกาภิวัตน์ การเมืองและนโยบายแปรรูป : กรณีบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ = Globalization, politics and privatization policy : the case of the Bangchak Petroleum PLC., Thailand / Ruangvit Getsuwan
Imprint 2544
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9411
Descript [12], 335 แผ่น

SUMMARY

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อนโยบายการแปรรูปบริษัทบางจาก มีประเด็นที่ต้องการศึกษา 3 ประเด็น คือ (1) อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และการเมืองที่มีต่อนโยบาย (2) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และ (3) พฤติกรรมในกระบวนนโยบาย ประเภทการวิจัย จัดเป็นประเภทพรรณนาและแปลความ ส่วนวิธีการรวบรวมข้อมูลกระทำโดยการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) นโยบายการแปรรูปบางจากมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง 3 ด้าน คือ ด้านแรก การเร่งแปรรูปตามกรอบเวลา IMF ด้านที่สอง โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจมีผลทำให้เกิดการต่อต้านโดยความพยายามสร้างกระแสท้องถิ่นนิยมของบริษัทบางจาก และด้านที่สาม บริษัทบางจากมีปัญหาพื้นทางด้านหนี้ เทคโนโลยี การดำเนินงานและสถานที่ ทำให้การแปรรูปโดยการขายหุ้นทำได้ยาก โดยเฉพาะการขายให้คนไทยและได้ราคาดี (2) การแปรรูปมีการเมืองในกระบวนนโยบาย เกิดความขัดแย้งเรื่องการกำหนดแนวทางในการแปรรูป การต่อสู้เพื่อผลักดันนโยบายและการตอบโต้กันในนโยบาย การแปรรูปบางจากมีปัญหาตั้งแต่แรกว่าจะขายหุ้นให้ใคร จำนวนเท่าไร ฝ่ายรัฐบาลต้องการขายหุ้นให้พันธมิตร ขณะที่ฝ่ายบางจากต้องการขายหุ้นให้คนไทย แต่ก็ไม่สามารถหาคนมาซื้อได้ ฝ่ายบางจากประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสท้องถิ่นนิยมขึ้นมาในระดับหนึ่ง และเป็น ผู้กล่าวหาว่าฝ่ายที่ต้องการขายหุ้นมีคอมมิสชั่น จนอีกฝ่ายหนึ่งออกมาตอบโต้ เป็นผลให้กิจการ บางจากเสียหาย ราคาหุ้นตก เกิดการแตกแยกและเสียชื่อเสียง การต่อสู้กันทำให้แนวทางของนโยบายแปรรูปปรับเปลี่ยนไปมา การวิจัยได้เสนอให้คำนึงถึงปัจจัยของความสำเร็จในการแปรรูป ระวังปัญหาการเมือง วาระซ่อนเร้นในนโยบาย และควรกำหนดบทบาทและทิศทางของบริษัทบางจาก ให้ชัด รวมทั้งการพิจารณาแก้ปัญหาพื้นฐานอย่างจริงจัง
The objective of this research was to investigate the influence of globalization on the privatization of the Bangchak Petroleum, Plc. The study focused on three main areas: (1) the influence of globalization and politics on policy making, (2) changing policies and (3) behaviors in policy processes. This study was a descriptive and interpretive research, and relevant data were gathered through the documentary research and interviews of key persons. The results of the research revealed that (1) the privatization of Bangchak encountered three policy constraints, namely, the actual IMF policy prescriptions for Thailand, especially towards the privatization of Bangchak in mid 1998, the localism movement initiated by Bangchak since 1994 and the structural problems of Bangchak in terms of debt, technology, performance and location. (2) There was considerable political involvement in the privatization of Bangchak. A high degree of conflict was found over the privatization goals and objectives because Bangchak opposed the governmentʼs plan to sell company stock to foreigners. Still, this resulted in little impact. Meanwhile, implementation of the privatization policy of Bangchak resulted in business loss, decreased value of stock prices, incoherence, and loss in reputation.


บริษัทบางจากปิโตรเลียม การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- ไทย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Thesisวด 25LIB USE ONLY
Political Science Library : Thesisวด 25CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis440318LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram