Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorมาลี จุฑา
Titleจิตวิทยาธุรกิจ / โดย มาลี จุฑา
Imprint กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 167 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาธุรกิจ -- ภารกิจของผู้นำในองค์การธุรกิจ -- บุคลิภาพเชิงธุรกิจ -- จิตวิทยากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน -- ยุทธวิธีในการเข้าใจผู้อื่น -- การจูงใจผู้ร่วมงาน -- การให้คำปรึกษาและการเสนอแนะ -- การจัดการกับความเครียดในการทำงาน -- วิธีบริหารพนักงานที่มีพลังงานนสร้างสรรค์ -- ศิลปในการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ -- การปรับตนทางสังคมและการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น -- จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงาน


จิตวิทยาอุตสาหกรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.7 ม511จCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.7 ม511จCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram