Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleภูมิปัญญาพื้นบ้าน : กรณีศึกษาอาหารพื้นบ้านไทย ภาคเหนือ ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานการวิจัย / โดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ เครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครสวรรค์
Imprint นครสวรรค์ : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 258 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CONTENT

ผักพื้นบ้าน -- บริบทชุมชนแม่ทา : ความเชื่อมโยงกับอาหารพื้นบ้าน -- ระบบอาหารแม่ทา -- ลักษณะอาหารตำบลแม่ทา -- ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการกิน -- ตำรับอาหารตำบลแม่ทา -- บริบทชุมชนเขาทอง : ความเชื่อมโยงกับอาหารพื้นบ้าน -- ระบบอาหารตำบลเขาทอง -- อาหารกับสุขภาพ ความเชื่อที่แฝงอยู่บนเหตุผล -- อาหารกับความเชื่อ -- แนวทางการส่งเสริมและสืบทอดอาหารพื้นบ้านเขาทอง -- ตำรับอาหารพื้นบ้านเขาทอง


อาหารไทย (ภาคเหนือ) การปรุงอาหาร -- ไทย (ภาคเหนือ) บริโภคศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) แม่ทา (เชียงใหม่) -- ความเป็นอยู่และประเพณี เขาทอง (นครสวรรค์) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)306.4 ภ669CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram