Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน : รวมงานเขียนและปาฐกถา / โคริน เฟื่องเกษม ... [และคนอื่นๆ ], คณะบรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
Descript 2 เล่ม ; 21 ซม

CONTENT

เล่ม 1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- โครงสร้าง กระบวนการ และภาพรวมของนโยบายต่างประเทศของไทย -- การต่างประเทศของไทยในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 -- การต่างประเทศของไทยในทศวรรษที่ 1970 -- การต่างประเทศของไทยในทศวรรษที่ 1980 -- เล่มที่ 2: การต่างประเทศของไทยในทศวรรษที่ 1990 -- การต่างประเทศของไทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ


นโยบายต่างประเทศ -- ไทย ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Economics Library327.9593 ก452CHECK SHELVES
Economics Library327.9593 ก452CHECK SHELVES
Economics Library372.9593 ก452CHECK SHELVES
Economics Library327.9593CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.593 ก452CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.593 ก452CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.593 ก452CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.593 ก452CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)JX1579.5 ก452 2542CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)JX1579.5 ก452 2542CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram