Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา เรื่อง สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ)
Titleการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย ประเด็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นและครอบครัวในการเสริมสร้างทุนทางสังคม (กลุ่ม B2) วันที่ 15-16 ธันวาคม 2543 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) ; 30 ซม

CONTENT

คุณภาพชีวิตของขาวชุมชนแออัดในเขตจังหวัดปทุมธานี / วันชัย ธนะวังน้อย -- ศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อสังคม / สุรีย์ บุญญานุพงศ์และเกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ -- การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในชุมชนศาลายา / นิตยา คชภักดี -- "ช้าง" ที่หยัดยืนด้วย "เท้าหลัง" : ผู้หญิงชาวบ้านในวิถีชุมชนภาคใต้ / เยาวนิจ กิตติธรกุล -- รูปแบบแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มในชุมชนสาคลี จังหวัดพระอยุธยา / สุวิดา ธรรมมณีวงศ์และคณะ


สังคมวิทยา ภาวะสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ครอบครัว

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library301.72 ก475ก B2LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram