Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
Titleการประเมินผลภาษาไทย / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 175 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

บทนำ: ความสัมพันธ์ของการวัดผลกับการประเมินผลวิชาภาษาไทย ; องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล ; การวัดและประเมินผลกับกระบวนการสอนภาษาไทย ; ประโยชน์ของการวัดและประเมินผล ; ลักษณะการประเมินผลการเรียนภาษาไทย -- พฤติกรรมทางภาษาไทยกับวัตถุประสงค์การสอน -- วัตถุประสงค์การสอนกับการประเมินผล -- ความเที่ยงของเครื่องมือ -- ความตรงของผลการวัด -- เครื่องมือวัดผลอย่างเป็นทางการ -- เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย -- เครื่องมือวัดความสามารถทางภาษาไทย -- เครื่องมือวัดความพร้อมทางการเรียนภาษาไทย -- เครื่องมือวัดความสนใจ -- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเรียนภาษาไทย -- เครื่องมือวัดผลอย่างไม่เป็นทางการ -- เครื่องมือวัดผลการรับสารและส่งสารแบบเติมคำ -- เครื่องมือวัดผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการรับสารและการส่งสาร -- เครื่องมือวัดผลความเข้าใจในการรับสารจากการฟังและการอ่านในใจ -- การประเมินผลโดยใช้แฟ้มงาน -- การประเมินผลกับการนำผลไปใช้ประโยชน์


ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน -- การประเมินผล ภาษาไทย -- การใช้ภาษา -- การประเมินผล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)495.9107 ส816กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.9107 ส816กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram