Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดน่าน
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 239 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 31 ซม

SUMMARY

หนังสือในชุดนี้มีทั้งหมด 76 เล่ม 76 จังหวัด โดยทุกเล่มมีโครงสร้างหนังสือให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระของท้องถิ่นอย่างกว้าง ๆ ได้แก่ ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยี บุคคลสำคัญ และโครงการตามพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณให้มีการพัฒนาในทุกจังหวัดของประเทศไทย


CONTENT

สภาพภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคม -- พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น -- มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น -- ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น -- เอกลักษณ์ท้องถิ่นสัญลักษณ์ -- บุคคลสำคัญของท้องถิ่น -- พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาท้องถิ่น


ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2470-2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธ.ค. 2542) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาลุ่มน้ำ -- ไทย -- น่าน น่าน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว น่าน -- ความเป็นอยู่และประเพณี น่าน -- ประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectionภ/72 00074 นนLIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram