Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleบทความวิชาการ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
Descript 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

ล.1 การควบคุมระบบปรับอากาศที่มีความเที่ยงตรงสูงด้วยคอมพิวเตอร์ -- การออกแบบและควบคุม ISVT -- Cobot แบบแขนกล -- การหาการตอบสนองแบบดลของระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยสัญญาณรบกวนขาว -- การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรภายใต้ภาระสถิตย์ที่เหมาะสมที่สุด -- ระบบการให้น้ำแบบชาญฉลาด -- การประมาณอุณหภูมิน้ำเหล็กในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า -- การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบปรัปเปลี่ยนได้ โดยใช้การประมาณค่าความเสียดทานในความจริง -- การวิเคราะห์โครงสร้างอุปกรณ์ตรวจรู้แรง 6 องศาอิสระสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม -- การหาค่าพารามิเตอร์ของแขนกลความเร็วสูงแบบออนไลน์ -- เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ แบบใช้แสงเลเซอร์และกล้องตัวเดียว -- ระบบผู้เชี่ยวชาญควบคุมพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแบบ PID ผ่านตัวควบคุม PLC -- คุณลักษณะของเครื่องลดเสียงแบบ Single Side-Branch -- การออกแบบและการควบคุมแขนกลที่มีโครงสร้างแบบสจ๊วต -- การออกแบบสัญญาณอินพุทสำหรับการหาเอกลักษณ์-- การปรัปปรุงกระบวนการหาเอกลักษณของระบบโดยวิธีไวท์ค่าเรสิดุล -- การทำนายเอกลักษณ์โโยวิธีออฟเซิร์ฟเวอร์/คาร์มานฟิลเตอร์ ล, ผลการทดลองและการใช้งานบนระบบมวล-สปริง -- การวิเคราะห์และการตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกล ที่อยู่ภายใต้ภาระพลวัตโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ -- การควบคุมการป้อนกลับสเตทของเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ -- การควบคุมเสียงรบกวนแบบป้อนกลับด้วยกฏ FXLMS -- การใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ในการแก้ปัญหาการควบคุมการทรงตัวดาวเทียมแบบใช้เวลาน้อยที่สุด -- พฤตกรรมการลอยตัวของหัวอ่านแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดฟิล์มบางมาก ที่มีการลบมุมเทเปอร์ในระบบเก็บข้อมูลทางแม่เหล็กไฟฟ้า -- การหล่อลื่นของกาบรองลื่นเพลากลมแบบเทอร์โมไฮโดรไดนามิคส์ ด้วยน้ำมันถั่วเหลือง -- การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นชั้นการหน่วงแบบบังคับ เพื่อลดความสั่นสะเทือนในคานจักร -- การศึกษาแรงต้านทานรวมที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนขนาดเล็ก -- การตรวจสอบรอยบกพร่องบนแผ่นโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โดยหัวตรวจสอบกระแสไหลวนแบบดิฟเฟอเรนเชียล -- การศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดวัสดุ ที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง -- การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้อง -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัย ที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ -- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในอาคาร


วิศวกรรมเครื่องกล -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)621.08 บ125CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)621.08 บ125CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram