Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการสัมมนาวิชาการประจำปี 2544 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน (2544 : ชลบุรี)
Titleยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2544 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

ความยากนและนโยบายสาธารณะ / World Bank -- การขจัดความยากจน : ภาพรวม / Ravi Kanbur and Nora Lustig, World Bank -- กรอบแนวทางแผนกลยุทธ์แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2545-2549 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- ทุนทางสังคมกับความยากจน / อัมมาร สยามวาลา -- ประชารัฐ ประสานพลังทุกส่วนของ ประชา กับทุกส่วนของ รัฐ เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม -- ความยากจนคืออะไร วัดได้อย่างไร / สมชัย จิตสุชน -- ชีวิตที่ถูกตัดขาด : ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจของผู้ยากจนดักดานในประเทศไทย / เมธี ครองแก้ว -- คนจน : มุมมองจากการศึกษาหมู่บ้านและชุมชน / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย -- การพัฒนากับความยากจน / สมชัย จิตสุชน -- ทฤษฎีเหตุแห่งความยากจน และแนวทางแก้ไขแบบมหภาคของไทย / อมร รักษาสัตย์ -- การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนของประเทศไทย / ปีเตอร์ วอร์ -- ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม และการแก้ไขปัญหาความยากจน / ปรเมธี วิมลศิริ และ ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล -- การจัดการทรัพยาการธรรมชาติและความยากจนในสังคมไทย / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด -- การจัดการทรัพยากรที่ดินและความยากจน / โสภณ ชมชาญ -- การเข้าถึงแหล่งสินนเชื่อของคนจนในชนบทไทย / ประยงค์ เนตยารักษ์ -- ธ.ก.ส. กับการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้ยากจน ภายใต้ภารกิจและบทบาทใหม่ในการพัฒนาชนบท / เอ็นนู ซื่อสุวรรณ -- มองความยากจนจากคนเคยจน : สร้างชุมชนภูมิปัญญาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทย / โอภาส ปัญญา -- ยุทธศาสตร์การลดปัญหาความยากจน : จากมุมมองและการคิดร่วมกันของชาวบ้าน / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ ผู้นำชุมชน -- การพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ประสบการณ์จากแผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ / ฝ่ายเลขานุการร่วม แผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ -- การดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ผ่านมา-ปัจจุบัน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- การวางแผนแก้จนโดยคนจน : จุดเริ่มต้นของการขจัดความยากจน / ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ -- โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน / สำนักวิเคราะห์และประสานแผนด้านคุณภาพคนและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมและการประกันการว่างงาน / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ -- การคุ้มครองด้านสุขภาพสำหรับคนจน : จากการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยสู่การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / วิโรจน์ ณ ระนอง และ อัญชนา ณ ระนอง --


ความจน -- ไทย คนจน -- ไทย economic conditions economic policy ไทย -- ภาวะสังคม ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library362.5 ก525ยCHECK SHELVES
Political Science Library362.5 ก525ยCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 60563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)362.5 ก525ยCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)362.5 ก525ยCHECK SHELVES
Economics Library362.5 ก525ยCHECK SHELVES
Sasin Library362.5 ก525ย 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram