Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorวิชัย โชควิวัฒน
Titleจริยธรรมสาธก / วิชัย โชควิวัฒน
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา, 2543
Descript 356 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ใบรับรองแพทย์ -- แพทย์กับการโฆษณา แค่ไหนโฆษณาได้ -- เรื่องทำแท้ง ทำได้แค่ไหน -- แพทย์อาจติดคุกได้ เพราะยาไดอาซีแพม -- กรณีโรคอัลไซเมอร์ -- ขายไต ขายได้หรือไม่ -- ไม่ให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการจริยธรรม และคณะอนุกรรมการสอบสวนของแพทยสภา อาจมีโทษถึงขั้นติดคุก -- รับทำคลอด 3,500 บาท อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นล้าน -- การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยแพทยสภา -- DOTS กับสิทธิมนุษยชน -- การดำเนินการทางจริยธรรมของแพทยสภา ปัญหาและทางออก -- คำอธิบาย ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาด้านจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2540 -- ระบบการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของแพทยสภา -- หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยในคน -- การศึกษาวิจัยการใช้ยาเอแซดทีป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์ จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย ผิดหลักจริยธรรมหรือไม่ -- เหตุใดจึงอนุญาตให้ทำการทดสอบประสิทธิผลวัคซีนเอดส์ในประเทศไทย -- คำกล่าวขอโทษของประธานาธิบดีคลินตัน ต่อเหยื่อการวิจัยที่ทัสกีจี -- แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรม ผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ -- ข้อแนะนำของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ เรื่องจริยธรรมในการศึกษาวิจัยวัคซีนป้องกันโรคเอดส์


แพทยสภา จรรยาแพทย์ จริยธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)174.2 ว539จCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)174.2 ว539จCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram