Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorปวีณา แสงทองอโณทัย, 2521-
TitleSolvothermal synthesis of spinel-type zinc gallate and zinc aluminate powders / Paveena Sangthonganothai = การสังเคราะห์ผงซิงค์แกลเลตและ ซิงค์อะลูมิเนตประเภทสไปเนลโดยวิธีโซลโวเทอร์มอล / ปวีณา แสงทองอโณทัย
Imprint 2000
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/68070
Descript [16], 111 leaves : illustrations., charts

SUMMARY

Thermal reaction of zinc acetate and gallium acetylacetonate,stoichiometric ratio Zn/Ga = 0.50, in 1,4-butanediol (glycol organicmedia), 1-butanol and 2-propanol (alcohol organic media) at 300(+,ฐ)C underautogeneous pressure yielded nanocrystalline spinel zinc gallate withdiameter between 8 and 19 nm and BET surface area between 52 and 113 m2g-1. However, the reaction of them did not take place and not yielded zincgallate in toluene. As thermal reaction of zinc acetate and aluminiumisopropoxide took place in all type of organic media (1,4-butanediol,1-butanol, 2-propanol and toluene). That yielded the nanocrystalline zincaluminate with diameter between 7 and 11 nm and BET surface area between 80and 198 m2 g('-1). When the reaction of crystallite formation occursrapidly and so does the crystallization of the products then obtainas-synthesized well-crystallized spinel zinc gallate and zinc aluminatehaving high thermal stability. In this work; found that crystallite sizesof zinc gallate and zinc aluminate depend on type of the organic solvent.As for thermal stability of zinc gallate and zinc aluminate not depend ontype of organic solvent but on the crystallite size. Thermal stability ofzinc aluminate is better than zinc gallate in early calcinationtemperature. Conversely, at higher calcination temperature, zinc gallate ismore stable than zinc aluminate. And the thermal stability decreasing ofzinc aluminate is higher than zinc gallate when crystallite size isdecreased. However, the presence of the second metal in the structure couldbe increased the thermal stability of the single metal oxide.
ปฏิกิริยาทางความร้อนของซิงค์อะซิเตตและแกลเลียมอะซิติลอะซิโตเนตตามปริมาณสารสัมพันธ์ (อัตราส่วนโดยอะตอมของสังกะสีต่อแกลเลียมเท่ากับ 0.50) ในตัวทำละลายอินทรีย์ประเภทไกลคอล(1,4-บิวเทนไดออล์) และสารละลายอินทรีย์ประเภทแอลกอฮอล์(1-บิวทานอล และ 2- โพรพานอล) ที่อุณหภูมิการทำปฏิกิริยา 300องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะการเพิ่มขึ้นของความดันตามอุณหภูมิจะให้ผลิตภัณฑ์เป็น ซิงค์แกลเลตที่มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบสไปเนลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ถึง 19 นาโนเมตร และพื้นที่ผิว 52ถึง 113 ตารางเมตรต่อกรัม ส่วนในตัวทำละลายอินทรีย์ที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยา (โทลูอีน) ไม่เกิดปฏิกิริยาให้ซิงค์แกลเลต แต่ปฏิกิริยาทางความร้อนของซิงค์อะซิเตตและอะลูมิเนียมไอโซพรอกพอกไซด์สามารถเกิดขึ้ นได้ ในตัวทำละลายอินทรีย์ทุกชนิดดังกล่าวให้ผลิตภัณฑ์เป็นซิงค์อะลูมิเนตที่มีโครงสร้างผลึกแบบสไปเนล มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ถึง 11 นาโนเมตร และพื้นที่ผิว 80 ถึง 198ตารางเมตรต่อกรัม
สมบัติทางกายภาพและความเสถียรทางความร้อนของซิงค์แกลเลตและซิงค์อะลูมิเนตที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นสามารถที่จะควบคุมได้โดยปฏิกิริยาของการเกิดผลึกซึ่งขึ้นกับชนิดของตัวทำละลายนอกเหนือจากสภาวะการเกิดปฏิกิริยา และโครงสร้างของกลุ่มอัลคิลของโลหะอัลคอกไซด์ปฏิกิริยาของการเกิดผลึกที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วจะทำให้การตกผลึกของผลิตภัณฑ์เกิดเป็นซิงค์แกลเลตและซิงค์อะลูมิเนตที่มีโครงสร้างผลึกแบบสไปเนลที่สมบูรณ์และมี ความเสถียรทางอุณหภูมิสูงในงานวิจัยนี้ พบว่า ขนาดผลึกของซิงค์แกล-เลตและซิงค์อะลูมิเนตเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แต่ความเสถียรทางความร้อนของซิงค์แกลเลตและซิงค์อะลูมิเนตไม่ขึ้นกับชนิดของตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แต่ขึ้นโดยตรงกับขนาดผลึก นอกจากนี้ยังพบว่า ซิงค์อะลูมิเนตมีความเสถียรทางความร้อนสูงกว่าซิงค์แกลเลตที่ช่วงอุณหภูมิในการคัลไซน์ที่ไม่สูงแต่เมื่ออุณหภูมิในการคัลไซน์ สูงขึ้นซิงค์แกลเลตกลับมีความเสถียรทางความร้อนที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามการลดลงของความเสถียรทาง ความร้อนของซิงค์อะลูมิเนตจะมากกว่า ซิงค์แกลเลตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดผลึกเพียงเล็กน้อยแต่การมีโลหะตัวที่สองอยู่ในโครงสร้างจะช่วยเพิ่มความเสถียรทางความร้อนให้กับโลหะออกไซด์ได้


Spinel Zinc gallate Zinc aluminate Solvothermal สปิเนล ซิงค์แกลเลต ซิงค์อะลูมิเนต โซลโวเทอร์มอล

LOCATIONCALL#STATUS
Engineering Library : Thesisวิทยานิพนธ์LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram