Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 2 : 2544 : เชียงใหม่)
Titleรัฐศาสตร์ไทยกับศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ง : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2544) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ, ทศพร กสิกรรม
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 3 เล่ม : แผนภูมิ ; 26 ซม

CONTENT

ล.1: แนวคิด "หลังสมัยใหม่" กับการปฏิรูปการเมือง -- ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์การปฏิรูปการเมือง -- บาร์ธส์กับการวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยม -- การศึกษาตำรามนูธรรมศาสตร์ บทที่ 7 ว่าด้วย "พระราชา" -- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปกครองท้องถิ่น -- รูปแบบการคุกคามทางเพศในองค์กรภาครัฐ -- ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล -- การจัดการปกครองท้องถิ่นของเขตเมืองที่ต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานคร -- การจัด "การพนัน" ให้อยู่ในระเบียบสังคมไทย -- การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ -- ล.2: ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่มีต่อ วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ : ศึกษาเปรียบเทียบเขตชนบท-เมือง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -- ทำไมยังต้องมีมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21? -- สงครามศาสนาหรือสงครามการเมือง : บทวิพากษ์ Huntington และอเมริกา -- บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยนโยบายต่างประเทศของไทย ต่อสหรัฐอเมริกาในช่วงสงคาม : ปัจจัยที่แตกต่างระหว่างสงครามเวียดนามกับสงครามต่อต้านการก่อการร้าย -- การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น -- การปฏิรูปการศึกษา : วิเคราะห์ความขัดแย้งในกระบวนการนโยบาย -- กลยุทธการสร้างวัฒนธรรมพันธัภาระในหน่วยงานภาครัฐ -- ระบบการเงินการคลังของการปกครองท้องถิ่นไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเงินอุดหนุน -- กระบวนการขายบริการในรูปแบบนางทางโทรศัพท์ -- กระบวนการขายบริการแบบบาร์ญี่ปุ่น -- การบริหารรัฐกิจของไทย : กรอบปฏิบัติที่ต้องทบทวน -- การค้าประเวณีในเพศชาย : ศึกษากรณีเมืองพัทยา -- ล.3: แนวทางการวิเคราะห์เบื้องต้น สำหรับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย -- การก่อการร้ายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- จริยธรรมในนโยบายสาธารณะ -- ผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน -- การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ : บทเรียนจากภาคประชาชน -- การให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก -- กับดักการคลังสาธารณะ


รัฐศาสตร์ -- การประชุม รัฐประศาสนศาสตร์ -- การประชุม การบริหารรัฐกิจ นโยบายต่างประเทศ การคลัง การปกครองท้องถิ่น รัฐศาสตร์ -- ไทย รัฐศาสตร์ -- รวมเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์ -- รวมเรื่อง การบริหารรัฐกิจ -- ไทย โสเภณีข้ามชาติ ผู้ชายขายตัว ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- รวมเรื่อง ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library320.9593 รศ361CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 รศ361CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 รศ361CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 รศ361CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 รศ361CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 รศ361CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 รศ361CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram