Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการประชุมวิชาการสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (2544 : สุราษฎร์ธานี)
Titleภูมิศาสตร์ในยุคปฏิรูปการศึกษา : การประชุมวิชาการสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 วันที่ 17-20 ตุลาคม 2544 ณ โรงแรมเสาวลักษณ์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี / จัดโดย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ... [และอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2544
Descript 9, 7, 194 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 28 ซม

CONTENT

เทคนิคทางภูมิศาสตร์กับหลักสูตรใหม่ / ผ่องศรี จั่นห้าว -- สิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย : บทวิเคราะห์ / มนัส สุวรรณ -- เกาะสี่เกาะห้า ขุมทรัพย์พันล้านของท้องถิ่นพัทลุง / ธรรมรงค์ อุทัยรังษี -- ประสพการณ์การนำเสนอเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่การศึกษาในโรงเรียน / ฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ -- โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแหลงฉบัง จังหวัดชลบุรี / พรทิพย์ กาญจนสุนทร ... [และคนอื่นๆ] -- ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติของภาคตะวันออกไปสู่ความยั่งยืน / สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ -- การวัดลมเหนือมหาสมุทรจากดาวเทียม / อัปสรสุดา ศิริพงศ์ -- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการแสดงผลแผนที่น้ำท่วมโดยใช้โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมด้านอุทกวิทยา / ชุติมา ว่องวิทยา, เทพวรรณ วรรธนะประทีป -- การใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อการสอนประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ / พลังพลึง คงชนะ -- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร / ประชัน บุญมี -- การค้าต่างประเทศของปัตตานีในอดีต / ครองชัย หัตถา -- การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี / ประยงค์ โขขัด -- โครงข่ายสมองกลสำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด / ฤทธิศักดิ์ จริตงาม ... [และคนอื่นๆ] -- แนวทางการจัดการเมืองน่าอยู่ : แนวคิด หลักการ และการประยุกต์เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน / ธวัชชัย ไม้เกตุ -- การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับรระบบสารสนเทศภูมศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันตก / ภัทราภรณ์ -- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีสังคมศึกษาเป็นแกน / ศักดิ์สิน ช่องดารากุล -- แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดี ธรณีวิทยา และธรณีสัณฐานวิทยา / อัฌชา ก.บัวเกษตร


ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)910.7 ก482ภCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram