Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorมนัส สุวรรณ
Titleระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / มนัส สุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 179 หน้า : แผนภูมิ ; 24 ซม

CONTENT

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย -- การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ -- การกำหนดปัญหา การตั้งหัวเรื่อง และการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย -- สมมุติฐานการวิจัย -- การกำหนดตัวแปรในการวิจัย -- การออกแบบการวิจัย -- การวัดกับวิธีการทางสถิติ -- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -- การเก็บรวบรวมข้อมูล -- การจัดการกับข้อมูลและสถิติกับการวิจัย -- การเขียนโครงร่างการวิจัย -- การเขียนรายงานการวิจัย


วิจัย สังคมศาสตร์ -- วิจัย มนุษยศาสตร์ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)001.42 ม165รCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)001.42 ม165รCHECK SHELVES
Education Library001.42 ม165รCHECK SHELVES
Education Library001.42 ม165รCHECK SHELVES
Population Information Centerต/มร/2544LIB USE ONLY
Population Information Centerต/มร/2544LIB USE ONLY
Architecture Library (Quiet Zone)001.42 ม164รCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram