Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorวารินทร์ สินสูงสุด
Titleการวางแผนยุทธศาสตร์ / วารินทร์ สินสูงสุด
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 77 หน้า : แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

นำเข้าสู่การวางแผนเชิงยุทธ์ -- กระบวนการ สร้างวิสัยทัศน์ -- วัฒนธรรมกับการวางแผน -- บทบาทของที่ปรึกษา -- การวางแผนเพื่อวางแผน -- การเฝ้าตรวจสภาพแวดล้อมและข้อพินิจในการปรับใช้ -- การสำรวจคุณค่า (การกราดตรวจค่านิยม) -- การก่อรูปภารกิจ -- โมเดลธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ -- การตรวจติดตามการปฏิบัติการ -- การวิเคราะห์ช่องว่าง -- การคล้องรวมแผนปฏิบัติ-ทางแนวนอนและแนวดิ่ง -- การวางแผนสำรอง -- การดำเนินการ -- บทสรุปและข้อพินิจในการนำกลับมาใช้ใหม่


การวางแผนเชิงกลยุทธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4012 ว483กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4012 ว483กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram