Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
Imprint กรุงเทพฯ : Athataya, 2541-2542
Descript 8 เล่ม ; 26 ซม

CONTENT

ล.1 ศาลรัฐธรรมนูญ : บทกฎหมาย ; สาระสำคัญและอนาจหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ; สาระสำคัญของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ -- ล.2 คำวินิจฉัยที่ 1/2541 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ; คำวินิจฉัยที่ 2/2541 เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ล.3 คำวินิจฉัยที่ 3/2541 เรื่องคณะกรรมการเลือกตั้งขอให้วินิจฉัย เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ; คำวินิจฉัยที่ 4/2541 เรื่องประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล -- ล.4 คำวินิจฉัยที่ 5/2541 เรื่องขอคำวินิจฉัยตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 241 วรรคสี่ และมาตรา 264 ประกอบมาตรา 6 ; คำวินิจฉัยที่ 6/2541 เรื่องนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมวลชน -- ล.5 คำวินิจฉัยที่ 7/2541 เรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การสั่งให้สมาชิกภาพของสมาชิกแห่งสภาเทศบาลสิ้นสุด ด้วยการยุบสภาเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราวของผู้ว่าราชการจังหวัด ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ; คำวินิจฉัยที่ 8/2541 เรื่องศาลจังหวัดสตูลส่งคำร้องของ นายสมศักดิ์ วรานันตกุล ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย -- ล.6 คำวินิจฉัยที่ 9/2541 เรื่องศาลจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้ส่งสำนวนคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ; คำวินิจฉัยที่ 10/2541 เรื่องเทศบาลตำบลท่าข้าม ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล -- ล.7 คำวินิจฉัยที่ 11/2541 เรื่องศาลจังหวัดนนทบุรี ขอให้ส่งความเห็น กรณีคู่ความโต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย -- ล.8 คำวินิจฉัยที่ 12/2541 เรื่องศาลแพ่งส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย


ศาลรัฐธรรมนูญ -- คำวินิจฉัย รัฐธรรมนูญ -- ไทย -- การตีความ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)342.593 ค381CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ค381CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ค381CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ค381CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ค381CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ค381CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ค381CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ค381CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram