Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorไพโรจน์ อาจรักษา
Titleคำอธิบายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท) / ไพโรจน์ อาจรักษา
Imprint กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544
Descript 181 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฯ -- การจัดตั้งและเงินทุน -- คณะกรรมการและการบริหาร -- การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บสท -- การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ -- การกำกับ การดำเนินงานและการควบคุม -- การสอบและตรวจบัญชี -- การยุบเลิก -- บทกำหนดโทษ เรียก รับ หรือยอมระรับทรัพย์สิน -- สรุปสาระสำคัญของพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 -- พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 -- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2544


บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ลูกหนี้ สถาบันการเงิน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)346.077 พ992คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)346.077 พ992คCHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 610 พ993ค 2544LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 610 พ993ค 2544CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 610 พ993ค 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram